Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:456 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Kunnskapsdepartementet har fått kritikk for 20-dagersregelen som private videregående skoler og kapittel 4-skoler i voksenopplæringsloven er underlagt. Regelen medfører at friskolene blir trukket i tilskudd for et halvt år for elever med høyt fravær. Det er de svakeste elevene som får unngjelde når skolene mister tilskuddet til å følge dem opp.
Vil statsråden sørge for likebehandling av friskoler og offentlige skoler og fjerne 20-dagersregelen?

Begrunnelse

20-dagersregelen er å finne i økonomiforskriften §§ 13 og 15. Det heter blant annet:

"I vidaregåande skolar kan fråvær utover 20 skoledagar i løpet av eit skoleår ikkje godtakast, jf. § 15 andre ledd".

Høyre har sammen med de andre samarbeidspartiene tidligere tatt til orde for å fjerne 20-dagersregelen, blant annet i Innst. 24 S (2011–2012). I innstillingen til Høyres eget representantforslag skriver komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre følgende:

"Disse medlemmer påpeker at intensjonen i privatskoleloven er at godkjente skoler som ikke drives av det offentlige, skal få dekket 85 pst. av sine kostnader gjennom tilskudd. Disse skolene har de samme krav til bemanning, lokaliteter og faglige planer som den offentlige skolen, og er i tillegg underlagt streng kontroll. Skoleslaget opplever likevel en rekke tilfeller der det er forskjellsbehandling. Dette gjelder f.eks. andel av ekstra finansieringspakker til skole, håndtering av «20-dagersregelen», tidspunkt for elevtelling og ikke minst kapital- eller husleiekostnader.
Disse medlemmer mener også det er grunn til å se på rutinene for innrapportering av kostnader til lokaler i KOSTRA. Tilbakemeldinger viser store forskjeller i hvordan dette håndteres i de forskjellige kommuner.
Disse medlemmer mener derfor det er viktig med en gjennomgang av grunnlaget for finansieringen av friskolene for å sikre at intensjonen i privatskoleloven følges, og støtter dokumentets forslag."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Statstilskudd til videregående skoler godkjent etter privatskoleloven og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven blir beregnet og utbetalt på grunnlag av det faktiske antall elever som får opplæring ved skolen. Skolene rapporterer sine elevtall per 1. oktober og 1. april hvert år.
Elever som på telletidspunktet har et udokumentert fravær på mer enn 20 dager regnes etter økonomiforskrift til privatskoleloven for ikke å ha fulgt opplæringen. Disse elevene utløser dermed ikke statstilskudd. Sykefravær attestert av lege regnes ikke som fravær, og inngår ikke i de 20 dagene. Det samme gjelder avtalt studiearbeid. Avgrenset til totalt 14 skoledager skal heller ikke arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, fravær ved religiøse høytider og fravær av helse- og velferdsgrunner regnes som fravær i relasjon til 20 dagers-regelen.
Ved udokumentert fravær utover 20 dager kan det også gis dispensasjon i ”særlege tilfelle”. Denne dispensasjonsbestemmelsen er en sikkerhetsventil for bruk i tilfeller der 20 dagers-regelen vil kunne gi uheldige utslag.
Dagens regelverk gir med andre ord rom for betydelig fravær uten at det får konsekvenser for skolens statstilskudd.
Et viktig formål med 20 dagers-regelen er å sikre at statstilskuddet til godkjente private skoler benyttes til opplæring av elever som faktisk er på skolen og mottar opplæring. Ordningen er videre ment å skulle gi incentiver til at skolene arbeider aktivt for økt gjennomføring.
Jeg har merket meg at 20 dagers-regelen har fått kritikk, og at det blant annet argumenteres med at det er de svakeste elevene som taper på ordningen.
I samsvar med Sundvolden-erklæringen har jeg satt i gang arbeidet med ny friskolelov. Jeg tar sikte på å sende forslag til helhetlige lovendringer på offentlig høring høsten 2014, og legge disse frem for Stortinget våren 2015. Som ledd i dette arbeidet vil jeg også vurdere ulike rammebetingelser for skolene, herunder 20-dagers regelen. Jeg kommer derfor tilbake til saken.