Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:487 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 04.03.2014
Besvart: 14.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Fordi rusakutten i Bergen ble lokalisert i tilknytning til den kommunale legevakten i 2010, har Helsedirektoratet straffet Helse-Bergen med å kun ta halve regningen. Det bør være innholdet i tjenesten og ikke lokalisering som bør avgjøre finansieringen. Rusakutten gir det beste akutt-tilbudet til ruspasienter.
Vil helseministeren sørge for at Helse-Bergen får godkjent ISF-finansiering av rusakuttposten i Bergen?

Begrunnelse

Helse-Bergen åpnet rusakutten i Bergen i oktober 2010, og fordi de valgte å lokalisere den i tilknytning til legevakten har de blitt straffet økonomisk. Det til tross for at samarbeidet var regulert i en avtale der det klart kom frem at rusakutten var en del av spesialisthelsetjenesten. Det ble i utgangspunktet tatt for gitt at aktiviteten ville gi ISF-inntekt i og med at avtalen bygde på modellen som Helse-Bergen har med Bergen legevakt i forhold til andre spesialisthelsetjenester så som røntgen og skadepoliklinikk.
Lokaliseringen i tilknytning til legevakten fremstår også som fornuftig i forhold til pasienter, brukere og effektiv bruk av helseressurser. Men helsedirektoratet har i alle år valgt å straffe Helse-Bergen og kun tatt halve regningen. Helse-Bergen valgte derfor å gå bort fra samarbeidsavtalen med legevakten. Etter virksomhetsoverdragelsen i april 2013, søkte Helse Vest Helsedirektoratet å få inkludert aktiviteten på Rusakutten i ISF-ordningen. Helsedirektoratet avslo nok en gang og viste til at de fortsatt så på tiltaket som et samarbeidsprosjekt med Bergen kommune. HOD avslo klagen i desember 2013 og viste til at de hadde tillit til Helsedirektoratets faglige skjønn.
Helse Bergen mener det er innholdet i tjenesten som skal definere finansieringen og ikke lokalisering. De økonomiske konsekvenser for Helse-Bergen for den manglende ISF- inntekten i 2013 er på ca. 8 mill. kr (40 % ISF) og 11-12 mill.kr per år fremover. Helse-Bergen har måtte tapsføre manglende statlig finansiering både i 2011 og 2012. Håper at helseministeren rydder opp i en åpenbar misforståelse og samtidig sørger for at staten tilbakefører underfinansieringen i årene fra rusakutten ble etablert.
Hensikten med Rusakutten er å legge til rette for bedre akutt-tilbud til ruspasienter enn tilsvarende innlegging i det ordinære Akuttmottaket. Det er ikke aktuelt for Helse-Bergen å legge ned rusakutten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Rusakutten ved Bergen legevakt åpnet i november 2010 som et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Akuttposten er en korttids sengepost med 10 senger, hvor pasientene kan oppholde seg i inntil 48 timer. Frem til april 2013 var driftsansvaret lagt til Bergen legevakt. Fra april 2013 overtok Helse Bergen driftsansvaret. Driften ved posten er uendret selv om driftsansvaret er overført.
Tiltaket har siden det ble etablert i 2010 økt kapasiteten innenfor avrusning og medfører en betydelig forbedring av helsetilbudet til rusavhengige pasienter i Bergen. Driftsutgiftene deles mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF. Virksomheten ved Bergen legevakt er et godt samhandlingstiltak. Selv om posten ikke lenger drives i kommunal regi, er driften fortsatt i hovedsak rettet mot rusavhengige. Rusbehandling og psykisk helsevern omfattes ikke av Innsatsstyrt finansiering (ISF). ISF omfatter heller ikke kommunale tilbud selv om alternativet er innleggelse i spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet har ansvar for forvaltning og drift av innsatsstyrt finansiering innenfor de rammene Stortinget har fastsatt for ordningen. Jeg har tillit til at Helsedirektoratet har utøvd godt faglig skjønn i denne saken innenfor rammene av sitt ansvar, og at partene i fellesskap finner frem løsninger som sikrer driften til beste for pasientene.