Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:516 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 13.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil statsråden følge opp Personskadeerstatningsutvalget og gjøre det enklere for forbruker å kreve kompensasjon for ikke-økonomisk tap ved helseskader som oppstår etter bruk av forbruksprodukter eller inntak av mat?

Begrunnelse

Helseskader forårsaket av produkter kan gi forbrukerne store påkjenninger, både fysiske og psykiske. E.coli utbrudd med nyresvikt og påfølgende dialysebehandling, eller tap av hår etter bruk av hårfarge er eksempler på ulemper og smerter som kan oppstå.
Dagens erstatningsregler gir i liten grad mulighet til å kreve kompensasjon for ikke-økonomisk tap ved helseskader som oppstår etter bruk av forbruksprodukter eller inntak av mat. Dersom en forbruker får helseskader av et produkt, vil vedkommende i dag normalt ha krav på å få dekket sine direkte økonomiske utgifter, for eksempel til lege og medisiner. Ikke-økonomisk tap, såkalt menerstatning er svært vanskelig å få. Skadeerstatningsloven krever 15 % medisinsk invaliditet eller mer for å få menerstatning. Til sammenligning er det ingen nedre grense i verken i Finland eller på Island.
Personskadeerstatningsutvalget ledet av professor Bjarte Askeland ble nedsatt av Regjeringen Stoltenberg II, 27. juni 2008. Utvalget skulle utarbeide forslag til endringer i utmåling av personskadeerstatninger. Utvalget leverte sin innstilling til justisminister Storberget 27.09.2011.
Utvalgets forslag til ny erstatningspost i norsk erstatningsrett for smerteerstatning og forslag om å senke terskelen for menerstatning til 5 % vil være i tråd med forbrukernes rettsfølelse.
En mer ansvarliggjort bransje som vil risikere å stå økonomisk ansvarlig i saker der det er påvist årsakssammenheng, vil bidra til å bedre sikkerheten for norske forbrukere.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Utredningens forslag til endringer i reglene om menerstatning samt innføring av såkalt «smerteerstatning» som en ny erstatningspost vil på linje med utredningens øvrige forslag inngå i vurderingen av den videre oppfølgingen av saken.