Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:542 (2013-2014)
Innlevert: 14.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mange nye bompengestasjoner (ikke bompengeprosjekter) vil bli åpnet fra 1. januar 2014 og til utgangen av 2017 om man tar utgangspunkt i statens vegvesen sitt handlingsprogram?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter min vurdering er bruk av bompenger en ekstraskatt som pålegges bilistene. Bruken av bompenger økte betydelig under den rødgrønne regjeringen, og bompengegjelden ble doblet i perioden 2010 til 2013. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det vedtatt ytterligere økninger i bruken av bompenger. Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017 (2023) er en detaljering av prioriteringene i Nasjonal Transportplan, og legger dermed til grunn de samme bompengeprosjektene som i stortingsmeldingen. Antallet bompengestasjoner burde derfor vært kjent for representanten Pollestad all den tid han var statssekretær i Samferdselsdepartementet da omfanget av bompengestasjoner ble lagt.
Siden status for prosjektene varierer, er det knyttet noe usikkerhet til hvor mange nye bomstasjoner som vil bli etablert i løpet av perioden 2014-2017. Under den rødgrønne regjeringen ble det vedtatt 14 bompengeprosjekt/-pakker som etter planen vil føre til etablering av til sammen 46 nye bomstasjoner i denne perioden. Dette er prosjektene/pakkene (antall bomstasjoner per prosjekt i parentes):

-E18 Melleby – Momarken (1)
-E18 Knapstad – Retvet (2)
-E18 Riksgrensen – Ørje (1)
-E6 Minnesund – Skaberud (2)
-E16 Kongsvinger – Slomarka (3)
-E6 Frya – Sjoa (6)
-E16 Fønhus – Bagn (1)
-Rv 4 Lunner grense – Jaren, inkl. Lygna sør (2)
-Rv 7 Sokna – Ørgenvika (1)
-E18 Gulli – Langåker (4)
-E18 Bommestad – Sky (1)
-Miljøpakke Trondheim, trinn 2 (16)
-E134 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen (4)
-E6 Hålogalandsbrua, inkl. skredsikring E10 Trældal – Leirvik (2).

Videre tilsier prioriteringene i Nasjonal transportplan 2014-2023 oppstart på bompengeinnkrevingen for ytterligere 6 prosjekter/pakker i løpet av perioden 2014-2017, med ca. 44 bomstasjoner.
Hvor mange bomstasjoner som faktisk åpner gjenstår å se. Dagens regjering har en annen politikk enn den rødgrønne regjeringen, og vil redusere bompengeandelen fremover. Under dagens regjering har bompenger på 6 prosjekter blitt vedtatt fjernet gjennom statlige bevilgninger. På to prosjekt er bompengegjelden betydelig redusert. Det er en god målestokk for ny, politisk tilnærming med redusert bruk av bompenger sammenlignet med forrige regjering.