Skriftlig spørsmål fra Frank J. Jenssen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:553 (2013-2014)
Innlevert: 19.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 27.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Frank J. Jenssen (H)

Spørsmål

Frank J. Jenssen (H): Hvordan vurderer kunnskapsministeren man kan få til en forsvarlig og samtidig smidig forvaltning av innsamlede FAU-midler, og vil kunnskapsministeren ta initiativ til å se på lov- eller regelverk knyttet til foretaksregistrering, slik at FAU kan få mulighet til å opprette bankkonti i FAUs navn?

Begrunnelse

FAU ved Eberg Skole i Trondheim har gjennom mange år forestått innsamling av økonomiske midler som brukes til å gjennomføre arrangementer og tiltak til beste for elevene ved skolen. Eksempelvis familiearrangement 17. mai, elevkvelder, foreldreforedrag om nettvett, skolemelkordning og etablering av skaterampe.
FAU ser på dette som positive tiltak i tråd med formålet med FAU etter opplæringsloven, og lignende foregår ved mange skoler i Trondheim og ellers i landet. Eberg har et aktivt FAU, og har kommet i en situasjon hvor de innehar en bankbeholdningen som tidvis er på 100-150.000,- kroner.
Med bakgrunn i bankenes hvitvaskingsreglement oppstilles krav til at FAU må ha et organisasjonsnummer for kunne opprette konti i FAU sitt navn. Etter reglene i foretaksregisterloven oppfyller imidlertid ikke FAU som lovpålagt organ vilkårene for å få eget organisasjonsnummer i foretaks-/enhetsregisteret i Brønnøysund. Konsekvensen er at bankkonti må opprettes i kassererens eller andres personlige navn. Dette eksponerer den til enhver tid valgte kassereren for potensielle skattemessige problemstillinger, de innsamlede midlene for underslag, samt avstedkommer særskilte problemstillinger ved dødsfall.
FAU ved Eberg skole har undersøkt alternative muligheter:

- Opprette en konto i Trondheim kommunes navn. Da mister FAU rådigheten over kontoen, fakturaer mv må håndteres via skolen og kommunens fakturasystem. Kommunen kan videre ikke garantere for at midlene ikke inndras eller omdisponeres ved driftsmessig underskudd i kommunen.
- Opprette en stiftelse, jf. stiftelsesloven. Denne kan ikke lovlig kobles til FAU og må fungere som en økonomisk frittstående stiftelse på siden av FAU. Utfordringen er dels hvordan ett slikt arrangement skal kommuniseres og forvaltes av løpende nye medlemmer av FAU og foreldregruppe ved skolen.
- Videreføre dagens praksis med FAUs bankkonti i til enhver tid valgte kasserers rådighet.
Ingen av de ovenstående valgmulighetene fremstår som egnede. Saken har antagelig allmenn interesse utover Trondheim kommune og Eberg skole.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et lovpålagt organ for brukermedvirkning i grunnskolen.
På Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sin hjemmeside ligger det en orientering om ulike måter å opprette konto for FAU-er på. En løsning FUG peker på er å få FAU godkjent som egen forening i Brønnøysundregisteret. På hjemmesiden ligger det lenker til eksempler på hvordan dette kan gjøres. En annen mulighet FUG peker på er å knytte FAU sin økonomi til skolens/kommunens økonomi for eksempel ved at FAU organiseres som et eget prosjekt og hvor skolen eller kommunen kan føre regnskap. FUG peker videre på at det er mulig å ha en egen konto som heter FAU og disponeres av to i styret.
Jeg mener det enkelte FAU må finne løsninger innenfor det mulighetsrommet som FUG har pekt på, slik at innsamlede midler forvaltes på en god måte.