Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:568 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 31.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Ekebergområdet i Oslo er unikt i norsk og europeisk sammenheng, men er under stadig press på grunn av mangel på en helhetlig forvaltning. Lokaldemokratiet har kommet med et rungende krav om vern av Ekebergsletta, for å bevare det sammenhengende friområdet til både organisert og uorganisert idrett og friluftsliv.
Deler statsråden lokalpolitikernes bekymring for slettas framtid, og hva vil statsråden foreta seg for å sikre en helhetlig forvaltning av den unike Ekebergsletta?

Begrunnelse

Ekebergområdet er ved siden av Bygdøyområdet det største og viktigste park- og friluftsområdet for Oslo by. I likhet med Frognerparken er området ikke bare av lokal eller regional betydning, men en sentrumslokalisert storpark av europeisk format. Her foregår store idrettsarrangementer som ellers har få områder å ta av på grunn av utbygginger eller dårlig tilgjengelighet.

Området har vært under et kontinuerlig press for nedbygging i mange tiår, og er over de siste 50-60 år blitt betydelig redusert av nybygg og diverse anlegg og installasjoner. Et samlet lokalpolitisk miljø har nylig gått sterkt inn for vern av området mot fysiske installasjoner, slik at det fritt kan brukes av alle til rekreasjon, masseidrett og alle slags fritidsaktiviteter også i fremtiden. Følgende ble vedtatt 19.12.2013 av de politiske partiene i bydel Nordstrand i Oslo:

1. Ekebergsletta vernes mot utbygging.

2. Friområdene på Ekeberg er unike og skal bevares for fremtidige generasjoner. De politiske partiene i Nordstrand bydel er enige om at sletteområdet på begge sider av Ekebergveien skal vernes mot fysiske installasjoner. Bydelsutvalget ønsker å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og alle slags fritidsaktiviteter også i fremtiden.

3. Det vesentligste av det omsøkte arealet er regulert til friareale, til beste for byens befolkning. Bydelsutvalget går imot at det omsøkte arealet skal bygges ned.

4. Boligbygging på det omsøkte området bør ikke godkjennes i noen form. Boligblokker i inntil 5 etasjer vil representere et stort inngrep i stedets landskapsprofil og i strid med landskapets åpne karakter.

Videre har det vært rekordoppslutning om et innbyggerinitiativ som ber om bevaring av Ekebergsletta og områdets unike landskapsprofil. På bare en drøy uke er dette blitt den største underskriftskampanjen i Oslo.

Oslo kommunes egen gjeldende Bruks- og skjøtselsplan for Ekeberg fra 1983 sier:

"En overordnet målsetning er å bevare og videreutvikle områdets eksisterende landskapskarakter."

Planen sier videre at:

"All opparbeidelse, bruk og skjøtsel må underordnes denne målsetting… Organiserte grupper og lag må ikke legge så sterkt beslag på arealene gjennom særlige rettigheter at området får karakter av arena for konkurranseidrett.”

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Ekebergsletta er et svært viktig område i Oslo med stor verdi for både organisert og uorganisert idrett og friluftsliv. Sitatene i stortingsrepresentanten Hansson sin begrunnelse, er hentet fra Nordstrand bydelsutvalg sitt vedtak til uttalelse i forhold til et planinitiativ fra KFUM om nytt arenaanlegg kombinert med boliger, barnehage, med mer. Dette private reguleringsforslaget har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten avslått med blant annet følgende begrunnelse: ”Forslaget er i strid med overordnete planer som skal sikre at friområder ikke skal nedbygges. Forslaget er i strid med kommuneplan 2008 og 2009, kommunedelplan for grøntstruktur i Oslo, kommunedelplanen for torg og møteplasser samt forslag til kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone, der det i alle planene forutsettes videreført friområde. Forslaget er videre i strid med RPR for barn og unge som skal styrke barn og unges interesser, noe nedbygging av friområde til boliger ikke gjør. I tillegg er planforslaget i strid med forslag til områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark som legger opp til å opprettholde Ekebergsletta som et åpent område som benyttes til organisert og uorganisert idrettsvirksomhet og rekreasjon..”

Hovedprinsippet i plan- og bygningsloven er at det er kommunen som er planmyndighet og forvalter de områdene som ikke er fredet ut fra særlige natur- eller kulturhistoriske verdier.

Alle plan- og reguleringssaker avgjøres dermed normalt av kommunen. Departementet avgjør eventuelle innsigelsessaker som ikke løses lokalt, og kan i tillegg om nødvendig endre eller oppheve vedtatte planer om de strider mot nasjonale interesser eller regional plan. I denne saken er det så langt jeg kan se ikke vedtatt noen plan som truer Ekebergsletta sin funksjon som idretts- og friluftsområde.

Jeg oppfatter situasjonen dit at Oslo kommune har handlet helt i samsvar med de lokale ønskene og avvist det private planforslaget. Dette viser at kommunen har det nødvendige grunnlag for å kunne avvise den typen initiativ som her ble fremmet av KFUM huset AS.

Slik det framkommer av Plan- og bygningsetatens avslag, arbeider Oslo kommune med et områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark. Dette har i følge Plan- og bygningsetaten som hovedintensjon å verne landskap, vegetasjon, kulturminner og kulturlandskap, samt sikre at området forblir et område for idrett, friluftsliv og rekreasjon. Kommunen har som mål at Ekebergsletta skal videreutvikles med et mangfold av idretts- og friluftsaktiviteter, og at alle arealer i planområdet skal være offentlige formål.

Jeg er derfor ikke bekymret for Ekebergslettas framtid og ser ikke behov for å gripe inn når kommunen selv ivaretar en helhetlig forvaltning av Ekebergsletta.