Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:595 (2013-2014)
Innlevert: 26.03.2014
Sendt: 27.03.2014
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 01.04.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Mener statsråden dette er en rettferdig ordning, vil statsråden gjøre noe med dette og vil han ev. advare mot å ta sommerjobb i fiskeriene?

Begrunnelse

En student har hatt sommerjobb på en reketråler, og etter ferdig bachelor startet han jakten på jobb. Da han søkte om dagpenger i november 2013 hadde han de siste 3 årene tjent innenfor 3G som kreves for å få utbetalt dagpenger. Men med sommerjobb som fisker, kom overraskelsen – han fikk ikke dagpenger fra Nav. Han ble henvist til Garantikassen for fiskere. Men der «teller» han heller ikke med. For å få noe fra dem må han være innført i «blad B», og der krever man at han tjener minst 100 000 kroner i et år for å gi noe tilbake. Siden fiskeryrket stort sett har vært en sommerjobb mens han har holdt på med skole- og utdanning, har han ikke kommet opp i de summene.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Spørsmålet er stilt til arbeids- og sosialministeren. Det besvares likevel av meg, fordi spørsmålet først og fremst gjelder dagpengeordningen for fiskere som hører inn under mitt ansvarsområde.
Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltsaken som stortingsrepresentanten viser til i sitt spørsmål, men vil i stedet komme med mer generelle merknader om dagpengeordningene som berøres i representantens spørsmål.
Et hovedformål med den dagpengeordningen som Arbeids- og velferdsetaten administrerer er å kompensere for arbeidstakeres tap av arbeidsinntekt. Dette fremgår av folketrygdloven § 4-1. Et hovedvilkår for rett til dagpenger er at medlemmet har tapt arbeidsinntekt, jf. folketrygdloven § 4-3. En person som ikke har hatt inntekt som ansatt arbeidstaker, har ikke rett til dagpenger. Når Arbeids- og velferdsetaten vurderer om en type inntekt gir rett til dagpenger eller ikke, er det den vurderingen som Skatteetaten har lagt til grunn, som er avgjørende. Det vil si at dersom Skatteetaten regner en inntekt som lønnsinntekt, er det dette som legges til grunn, også når det gjelder dagpenger. Inntekt fra fiske vil imidlertid vanligvis ikke være innberettet til Skatteetaten som lønn, men enten som næringsinntekt eller som lott.
Det er særregler i kapittel 8 i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften), om rett til dagpenger for fiskere som har hatt vanlig lønnsinntekt i tillegg til inntekt fra fiske. Disse gjelder imidlertid bare for de som har mottatt dagpenger fra Garantikassen for fiskere, dvs. de som har hatt fiske som hovednæring, og i tillegg har vært ansatt som arbeidstaker utenfor fiskerinæringen. Det gjelder ingen tilsvarende unntak for andre arbeidssøkere med tidligere næringsinntekt.
På grunn av fiskeryrkets spesielle karakter har man også en egen dagpengeordning for fiskere som har hatt inntekt fra fiske i form av næringsinntekt eller lott. Det er denne ordningen som administreres av Garantikassen for fiskere og er regulert i en egen forskrift 1. juni 2011 nr. 565 om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften). Ordningen gjelder kun for fiskere som står på blad B i det såkalte fiskermanntallet eller fyller vilkårene for å stå på blad B. Fiskermanntallets blad B er forbeholdt personer som har fiske eller fangst som hovednæring, og det er derfor stilt ulike vilkår for opptak på blad B. Bl.a. gjelder det et krav om årlig inntekt fra fiske og fangst på 100 000 kroner, jf. forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn.
Dagpengeordningen for fiskere ble revidert i 2011 av den forrige regjeringen. Den største endringen besto i at man gikk fra dagsats til en inntektsbasert ordning, som minner om den alminnelige dagpengeordningen for arbeidstakere. Ordningen er imidlertid fortsatt ulik den alminnelige dagpengeordningen på flere måter, på grunn av fiskernes spesielle yrke og status, og fordi ordningen finansieres gjennom en egen produktavgift for fiskere. Den forrige regjeringen gjorde ikke endringer i kravet om at vedkommende må stå på blad B i fiskermanntallet eller fylle vilkårene for å stå på blad B.
Departementet er nå i gang med en evaluering av den endrede dagpengeordningen for fiskere. Jeg er imidlertid ikke beredt nå til å signalisere noe om eventuelle endringer i ordningen.
Jeg synes det er flott at ungdom tar sommerjobb i fiskeriene, og kan ikke se noen grunn til å advare mot det. En bør imidlertid være klar over at lott og næringsinntekt fra fiske bare kan danne grunnlag for dagpenger dersom vedkommende har hatt fiske som hovednæring.