Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:598 (2013-2014)
Innlevert: 27.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Besvart: 04.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Det er urimelig at Oslo kommune ikke får kompensert for vekst i barnebefolkningen i sin bevilgning til andrelinjebarnevernet, og kommunen mottar stadig mindre tilskudd per barn for å drifte andrelinjebarnevernet.
Hvordan har barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som sektoransvarlig tenkt å rette opp denne uheldige utviklingen?

Begrunnelse

Regjeringen har i sin politiske plattform gått inn for en prøveordning med å overføre statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommuner. Kommuner som påtar seg flere oppgaver må sikres at bevilgningene til å finansiere oppgaven blir kompensert for befolkningsutvikling samt at vekst i tjenesten i resten av landet gjenspeiles i «forsøkskommunenes» bevilgning.
Oslos erfaring med å drifte det statlige barnevernet viser at det mangler løsninger for hvordan bevilgningene skal justeres med befolkningsutvikling og vekst i tjenesten. En slik løsning må være på plass før man gjennomfører oppgavedifferensiering slik at ikke bevilgningene til «forsøkskommunene» blir frosset på et nivå som ikke tar hensyn til befolkningsutvikling og vekst i tjenesten ellers i landet.
Da det fylkeskommunale barnevernet i 2004 ble statliggjort, beholdt Oslo kommune dette ansvaret lokalt. Dette ble finansiert gjennom rammetilskuddet som en del av hovedstadstilskuddet. Siden 2004 har bevilgningen til Oslo i all hovedsak kun blitt prisjustert mens bevilgningen til Bufetat har vokst kraftig.
Dette har skjedd på tross av at store deler av veksten i barnebefolkningen i Norge i denne perioden har kommet i Oslo.
Ettersom tilskuddet pr barn i Oslo har blitt betydelig redusert de siste ti årene har rammen knyttet til å finansiere andrelinjebarnevernet også gått ned sammenlignet med nivået i 2004. Tilskuddet er også betydelig mindre pr. barn enn i resten av landet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Departementet vurderer ikke bevilgningsendringer til barnevernet ut fra vekst i barnebefolkningen. Dette fordi det ikke er en entydig sammenheng mellom vekst i barnebefolkningen og aktivitetsvekst i barnevernet.
Oslo kommune får bevilgning til det som i spørsmålet blir benevnt som andrelinjebarnevernet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Tilskuddet er ikke et per capita-tilskudd.
Oslo kommune har ansvar for alle tjenester i barnevernet, og kan i motsetning til andre kommuner se alle tiltakstyper i barnevernet i sammenheng. Dette gir et godt insitament til å jobbe forebyggende, og kan være noe av forklaringen til at aktiviteten målt i oppholdsdager er blitt redusert med 2,2 prosent i perioden 2009–2012, jf. SSB.