Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:612 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 04.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke initiativer har statsråden tatt for å drøfte nye retningslinjer for tildeling av hjelpemidler for sportsaktiviteter med de organisasjonene dette gjelder for?

Begrunnelse

Stoltenberg regjeringen ønsket å bidra til mer fysisk aktivitet, og gjennom det bidra til bedre helse for flere mennesker med funksjonsnedsettelser.
I budsjettet for 2014 ble det derfor foreslått å fjerne aldersgrensen for støtte til hjelpemidler som personer med funksjonsnedsettelser trenger for å utføre sportsaktiviteter.
Forslaget ble vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2014, og er forutsatt å gjelde fra 1. juli 2014.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Spørsmålet fra Aasrud gjelder Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2014 om å bevilge 55 mill. kroner til en ny, rammestyrt ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Det ble forutsatt at de nærmere retningslinjene for denne ordningen skulle fastsettes i samarbeid med brukerorganisasjonene.
Jeg kan opplyse om at departementet, sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet, i denne forbindelse har hatt tett dialog med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Det har vært tre arbeidsmøter. Organisasjonene har gjennom møtene og skriftlige innspill bidratt konstruktivt til arbeidet med å utarbeide forslag til retningslinjer for ordningen innenfor de rammene Stortinget har vedtatt.
Rett over påske vil departementet sende et utkast til retningslinjer for ordningen ut til en rekke berørte organisasjoner, herunder Norges Idrettsforbund. Organisasjonene vil da få mulighet til å gi sine innspill til dette forslaget. Retningslinjene for ordningen som skal gjelde fra 1. juli 2014, vil deretter bli fastsatt av departementet i forskrift.
Arbeidet med å utforme retningslinjene for den nye ordningen foregår etter min vurdering i god dialog med berørte organisasjoner.