Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:644 (2013-2014)
Innlevert: 07.04.2014
Sendt: 07.04.2014
Besvart: 11.04.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Deler statsråden ønsket om rensing av fiskefôr til bruk i lakseoppdrett, og vil dette bli omtalt i den varslede havbruksmeldingen?

Begrunnelse

Verdens største lakseprodusent, Marine Harvest, kunne torsdag 3. april annonsere at selskapet skal rense all fiskeoljen som brukes som fôr til industriprodusert laks. Selskapet blir i følge VG dermed det første selskapet i verden som fjerner giftstoffene.
Selv om miljøgiftene i oppdrettslaks er langt under kravene stilt fra myndighetene og stadig er synkende, sier Marine Harvest at de ønsker å fjerne enhver tvil om hvor sunt laks er, og hvor mye man kan spise. Derfor vil de rense all fiskeolje som tilsettes laksens fôr.
Rensingen betyr blant annet at faren for gravide og små barn elimineres og at alle nå kan spise så mye laks de vil, uten å bekymre seg for om fisken er usunn.
Naturvernforbundet roser selskapet for tiltaket, og Forbrukerrådet som lenge har anbefalt rensing, kaller dette en god nyhet.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Innholdet av miljøgifter i fôret er regulert gjennom grenseverdier både i fôrråvarene og i ferdig fôr. EUs regelverk på fôrområdet er tatt inn i EØS-avtalen slik at norsk regelverk er fullharmonisert med EU. Grenseverdier i fôr er satt på et nivå som sikrer fiskens helse, helsen til de som håndterer fôret, helsen til forbrukeren som spiser fisken og som sikrer miljøet. Ytterligere krav om rensing av fôrråstoffer har i dag ingen betydning for mattryggheten, ettersom innholdet av relevante fremmedstoffer i oppdrettslaksen ligger godt under fastsatte grenseverdier. Det er heller et spørsmål om omdømme.
Jeg ser det imidlertid som positivt at næringen er bevisst sitt ansvar for at fisken som omsettes skal være trygg og sunn, og på basis av dette ønsker å utvikle norsk laks som produkt.
Myndighetene innhenter vitenskapelig funderte risikoanalyser fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Disse analysene har stor betydning for dokumentasjon av sjømattryggheten. VKM-rapporten ”Et helhetssyn på fisk og sjømat” fra 2006 konkluderte med at nordmenn generelt bør spise mer både mager og fet fisk. Åtte år senere er det kommet ny og oppdatert kunnskap om innholdet av enkelte nærings- og fremmedstoffer i sjømat. For eksempel har innholdet av organiske miljøgifter, som dioksiner og dioksinliknende PCB, i oppdrettslaksen blitt redusert de siste årene. Dette har blant annet sammenheng med at laksen får mer plantebaserte råvarer i fôret. Derfor har Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet gitt VKM i oppdrag å revidere deler av rapporten med utgangspunkt i den nye kunnskapen.
Det legges ikke opp til at rensing av fiskefôr skal være et tema i den varslede meldingen til Stortinget om vekst i havbruksnæringen. Hovedmålet med meldingen er å drøfte hvordan vi kan øke verdiskapingen ved å fremme en ny og forutsigbar politikk for kapasitetsvekst til erstatning for de tildelingsrundene med skjønnsmessige kriterier som har vært praktisert med ujevne mellomrom.