Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:645 (2013-2014)
Innlevert: 07.04.2014
Sendt: 07.04.2014
Besvart: 10.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Den 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Samtidig med den statlige rapporteringen skal sivilt samfunn settes i stand til å gjennomføre en skyggerapport.
Hvordan vil regjeringen sikre at sivilt samfunn settes i stand til denne oppgaven i 2014, både gjennom tilskudd og videre avklaring og oppfølging?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 omtales regjeringens FN-rapportering slik:

"Regjeringa vil setje i gang arbeidet med rapportering på FN-kommisjonen om rettar til personar med nedsett funksjonsevne i 2014. I samband med rapporteringa kan sivilt samfunn sende inn ein skuggerapport som alternativ til den statlege rapporten. FFO vil få i oppdrag å koordinere arbeidet med ein skuggerapport i samarbeid med dei andre organisasjonane av menneske med nedsett funksjonsevne. Departementet vil gi tilskot til arbeidet med skuggerapporten."
jf. Prop. 1 S 2014, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, side 94.

Det er imidlertid ikke gitt tilskudd til arbeidet med skyggerapporteringen i inneværende budsjett, slik det fremkommer i teksten at det skal gjøre. Regjeringen har heller ikke tatt initiativ til en videre avklaring og oppfølging av sivilt samfunn vedrørende gjennomføring av rapporteringen. Barne- og likestillingsdepartementet har også takket nei på henvendelse fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), den koordinerende part, om avklaringsmøte rundt rapportering og tilskudd.
Til sammenligning startet Likestillings- og diskrimineringsombudet, som har ansvaret for den supplerende rapporten på CRDP til FN, allerede i 2013 arbeidet med sin rapport.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Staten skal avgi en bred rapport til CRPD-komiteen om tiltak som er gjennomført for å oppfylle forpliktelsene etter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den fremgang som har funnet sted. Rapporten skal avgis til komiteen innen to år etter at konvensjonen ble ratifisert. Som stortingsrepresentanten skriver ratifiserte Norge konvensjonen den 3. juni 2013. Staten skal derfor sende inn sin rapport innen 3. juni 2015.
Konvensjonen gir enkelte retningslinjer for hvordan statens rapport skal utarbeides og komiteen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for statsrapporten. I henhold til retningslinjene for rapportering skal sivilt samfunn (organisasjonene) delta i arbeidet med statens rapport.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil involvere organisasjonene i arbeidet med statens rapport til CRPD-komiteen. Departementet har allerede hatt møte med funksjonshemmedes organisasjoner for å informere om konvensjonen og rapporteringen. Et utkast til statens rapport vil sendes på bred høring før rapporten ferdigstilles.
I tillegg til statens rapport inviterer CRPD-komiteen sivilt samfunn og andre aktører til å utarbeide egne rapporter om gjennomføringen av konvensjonen på sine områder. Departementet vil gi tilskudd til utarbeidelsen av en ”skyggerapport” fra sivilt samfunn. Skyggerapporter er en metode for å supplere eller presentere alternativ informasjon til det som fremkommer i statens rapport. Komiteen har ikke gitt retningslinjer for skyggerapporter. Generelt sett skal skyggerapporter systematiseres etter konvensjonens bestemmelser, og formuleres som en kommentar til opplysninger i statens rapport.
Departementet har gitt tilskudd på kr. 200 000 til utarbeidelse av skyggerapporter til statens rapport til FNs rasediskrimineringskomité og FNs kvinnediskrimineringskomité. Av hensyn til likebehandling vil departementet gi tilsvarende tilskudd til utarbeidelse av skyggerapport til CRPD-komiteen.
I Prop 1 S (2013-2014) er det varslet om at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) vil få i oppdrag å koordinere arbeidet med skyggerapporten til CRPD. FFO skal ikke forfatte rapporten i sin helhet, men skal innhente og koordinere innspill fra alle relevante organisasjoner. I 2013 fikk FFO et tilskudd på kr. 800 000 til tiltak som bidrar til nasjonal gjennomføring og overvåkning og bevisstgjøring om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
CRPD-komiteen oppfordrer også andre relevante aktører til å sende inn rapporter til komiteen på sine områder. Det kan forventes alternative rapporter til CRPD-komiteen fra ombudene (Likestillings- og diskrimineringsombudet og kanskje Barneombudet) og sentrale menneskerettighetsinstitusjoner.