Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:646 (2013-2014)
Innlevert: 07.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 11.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Tv2 har den senere tid publisert saker hvor det fremkommer at utenlandske prostituerte vegrer seg for å anmelde overgrep og vold i frykt for å bli husløse eller sendt ut av landet.
Vil statsråden vurdere å gi politiet føringer om at de ikke skal iverksette bortvisningssaker for utenlandske prostituerte som har status som fornærmede i slike alvorlige straffesaker, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at prostituerte som er utsatt for vold og overgrep anmelder dette uten at konsekvensen blir at de blir husløse?

Begrunnelse

Vold og overgrep krenker menneske på det groveste. Problematikken må derfor prioriteres av politiet for at det skal kunne bekjempes. De siste dagers oppslag i TV2 har vist tilfeller hvor kvinner innen prostitusjonsmiljøet har blitt utsatt for svært grove overgrep og ran, og som konsekvens har politiet enten satt de på gaten eller så har de blitt sendt ut av landet. Dette skaper en frykt innad i miljøet som medfører at de ikke tør å ta kontakt med politiet for å anmelde slike overgrep, som da igjen kan innebære at voldsmenn går fri. Det er uakseptabelt at kvinner opplever slike forhold, og får dette fortsette kan det medføre at volden blir enda grovere fordi voldsmenn ikke vil trenge å frykte konsekvensen ved å bli tatt.
I spørsmål, Dokument nr. 15:302 (2013-2014), vedrørende politiets håndhevelse av hallikparagrafen og hvilke negative konsekvenser dette har fått for de prostituerte svarte statsråden at «Bestemmelsen skal hindre etablering av bordeller, og er ikke tenkt brukt for å gjøre det umulig å bo for personer som på egen hånd utøver prostitusjon.» Formålet med bestemmelsen er altså ikke at prostituerte skal settes på gaten, men skal beskytte dem fra halliker.
Vold og overgrep mot prostituerte må tas tak i, for å hindre at kvinner og menn i prostitusjon i praksis gjøres rettsløse på grunn av risikoen de tvinges til å ta ved å melde fra til politi.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Generelt sett må personer som anmelder alvorlige straffbare handlinger forvente at politiet stiller nærgående spørsmål om deres egen situasjon. Dette kan medføre at noen unnlater å anmelde hendelser når de har ting de ønsker å holde skjult, eller nekter å gi forklaring til politiet for eksempel om skader politiet kan se de er blitt påført. Manglende samarbeid fra fornærmede fører til at mange straffesaker må henlegges.
Utenlandske statsborgere må forvente at politiet undersøker grunnlaget for deres opphold i Norge dersom de involveres i en straffesak, enten dette er som anmelder eller som fornærmet.
En generell rett til å unngå bortvisning dersom en person uten rett til opphold anmelder en straffbar handling ser jeg ikke som en hensiktsmessig løsning. Faren for misbruk av en slik ordning vil være stor. Ofte vil det dessuten være mulig å foreta bevisopptak som gjør at en straffesak kan gjennomføres selv om fornærmede må forlate landet.
Personer i prostitusjon er utsatte for vold og trusler. Utenlandske kvinner i prostitusjon uten lovlig adgang til opphold i landet vil samtidig ha liten interesse av å komme i politiets søkelys.
For å kunne bistå ofre for menneskehandel er det gjort et meget viktig grep for å hindre at mulige ofre bortvises. Der det foreligger holdepunkter for at en utlending er utsatt for menneskehandel, kan det innvilges oppholdstillatelse, den såkalte refleksjonsperioden, i inntil 6 måneder. Ofre for menneskehandel kan også søke opphold etter en egen forskriftsbestemmelse dersom de benyttes som vitner av påtalemyndigheten i straffesak mot menneskehandlere.
Politiet er satt til å håndheve vår halliklovgivning, straffebudet mot menneskehandel og forbudet mot kjøp av sex. Regelverket er basert på at lovgiver anser prostitusjon som et uønsket fenomen, og særlig ønsker å hindre alle former for organisering av virksomheten. Politiets oppgaver i møte med mennesker i prostitusjon er derved sammensatte og krevende å utføre. Prostituerte som utsettes for straffbare handlinger skal behandles av politiet på lik måte som enhver annen person.
Som et forebyggende tiltak mot etablering av bordeller drevet av utenlandske menneskehandlere, håndhever politiet i Oslo straffelovens forbud mot å leie ut lokaler til bruk i prostitusjon. Enkelte personer som driver prostitusjonsvirksomhet fra leide leiligheter risikerer å bli oppsagt, siden utleier kan pådra seg straffeansvar ut fra gjeldende lovverk.
Det er beklagelig dersom personer av frykt for politiets reaksjoner unnlater å anmelde straffbare handlinger de utsettes for. Hjelpetiltak som driver oppsøkende tjeneste har en viktig oppgave i å gi råd til utenlandske personer i prostitusjon.