Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:659 (2013-2014)
Innlevert: 09.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Sør Trøndelag har underkjent vedtak fra Holtålen kommune om å gi tillatelse til scootersafari med guidet turopplegg for å oppsøke det såkalte Hessdalsfenomenet (kjent lysfenomen i Hessdalen). Kommunes vedtak er fra januar 2014 og fylkesmannens vedtak fra februar 2014. Holtålen er blant kommunene som har søkt om å delta i frikommuneforsøket for motorferdsel i utmark.
Kan statsråden bekrefte at fylkesmannens inngripen i saken ikke vil kunne gjentas under frikommuneforsøket og opplyse når forsøket iverksettes?

Begrunnelse

Visit Hessdalen er en reiselivsbedrift som ønsker å tilby scootersafari for å oppsøke det såkalte Hessdalsfenomenet - et kjent lysfenomen i Hessdalen i Holtålen kommune. Holtålen kommune ga gjennom formannskapsvedtak 28.1.2014, tillatelse til å gjennomføre guidet tur med snøscooter på nærmere angitte strekninger. I vedtaket er det lagt inn forutsetninger om grunneiers tillatelse og at det skal føres kjørebok.
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har seinere underkjent kommunens vedtak. I vedtaksbrevet heter det bl.a. følgende:

"Vi har merket oss opplysningene om at scootertransporten er planlagt langs en strekning hvor det sommers tid er bilvei fram til utkikkspunktet, og det vinters tid går ei oppkjørt scooterløype rett ved utkikkspunktet. Derfor vil ikke den omsøkte transporten skape mer spor i terrenget eller vesentlig ulempe. Regelen i motorferdselsloven er imidlertid helt tydelig hva turkjøring angår. Uavhengig av skadeomfanget ved bruk av snøscooter i denne konkrete saken, er det ikke åpning i dagens regelverk for å gi tillatelse til denne typen turkjøring."

Holtålen kommune er blant kommunene som har søkt om å delta i frikommuneforsøket for motorferdsel i utmark.
Jeg forutsetter at når dette forsøket settes i verk, vil Holtålen kommune kunne innvilge søknad om den typen scootersafari som det er søkt om fra Visit Hessdalen, uten at fylkesmannen gis anledning til å underkjenne vedtaket. Mitt spørsmål til statsråden er om hun bekrefter denne forståelsen av regelverket for frikommuneforsøket og om hun kan opplyse hvor tid forsøket vil bli gjort gjeldende.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper er etablert som et forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Det er utarbeidet nærmere regler for gjennomføring av forsøket i form av en standardisert forskrift som kommunene som deltar i forsøket må vedta. I henhold til forsøksloven må forskriften i tillegg stadfestes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Holtålen kommune er en av de kommunene som deltar i forsøket. Kommunens forskrift ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.april 2014.
Det betyr at kommunen, i motsetning til det som har vært gjeldende frem til nå, vil ha hjemmel til å etablere løyper for fornøyelseskjøring/snøscootersafari.
Kommunene må følge retningslinjer. Forskriften setter enkelte rammer for løypene og stiller krav til kommunes prosess. Blant annet må kommunen ta hensyn til friluftsliv, støy, naturmangfold og verneområder. Kommunens vedtak om å etablere snøscooterløype kan påklages til Fylkesmannen. I tillegg kan berørte statlige og regionale organer fremme innsigelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det fremgår spesifikt av forskriften for forsøket at støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse.