Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:700 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 25.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil ministeren forsikre seg om at de lokale Helseforetakene følger de nasjonale retningslinjene ift. anbud av pasientreiser/transport?

Begrunnelse

Helse Stavanger har hatt anbud ute om pasienttransport, hvor de gikk ut med nye soner som gjeldene for tjenesten. Finnøy har ved tidligere anbud vært egen sone, men inngår nå sammen med kommunene Rennesøy og Randaberg i ny sone. Som eneste sone er det i dette anbudet stilt krav om El-Bil.
Konsekvensen av dette er at taxigrunnlaget i Finnøy og Rennesøy for den lokale taxi blir for lite og de må legge ned driften. Når lokal taxi faller bort, forsvinner også dagens transport for innbyggerne til lege, dagsenter m.m.
Det finnes i dag ikke tilgjengelig bil for bedriftsmerking som kan kjøre strekningen Stavanger /Finnøy/Stavanger uten lading. (Tesla gir ikke garanti for taxikjøring). Det er ikke ladestasjon på strekningen.
I forhold til sentrale retningslinjer skal Lokale Helseforetak ta hensyn til lokaltransport når de lyser ut anbud. I dette tilfelle er det ikke sett til de nasjonale retningslinjene og det har heller ikke vært kontakt med de respektive kommunene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for pasienttransporten. Dette går frem av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. I ansvaret ligger at man skal organisere forsvarlige helsetjenester, blant annet for syketransport. De regionale helseforetakene har etablert Pasientreiser ANS og helseforetakenes pasientreisekontorer til å håndtere denne delen av helsetjenesten.
Helseforetakene er pålagt å følge regelverket for offentlige anskaffelser, også når det gjelder anskaffelser av syketransporttjenester. Ved anbudskonkurranser stilles det blant annet kvalitetskrav til drosjer og andre leverandører av pasientreiser.
Helse Stavanger HF har opplyst at det ikke var et absolutt krav i deres konkurransegrunnlag at potensielle leverandører måtte tilby el-bil for å kunne levere anbud på gjeldende strekning. I helseforetakets vurdering av tilbudene og i deres tildeling av avtale falt helseforetaket ned på en løsning hvor en tilbyder som stilte med en el-bil ble valgt. Helse Stavanger HF får med dette et miljøvennlig tilbud og kan gjennom dette skaffe seg et erfaringsgrunnlag for senere utlysinger. Det er viktig at også organiseringen av pasientreiser bygger på et fremtidsrettet miljøvalg.
Den aktuelle anbudskonkurransen er nå avsluttet, og avtalen med leverandøren Rogaland taxi vil tre i kraft 5. mai 2014. I sone 3, altså Finnøy og Rennesøy, blir det totalt et tilbud på 3 taxier fra Rogaland taxi, hvorav én er en el-bil. Det er for øvrig også opplyst at det er etablert ladestasjon i sone 3.
De regionale helseforetakene og helseforetakene er selvstendige rettssubjekter, og må selv stå til ansvar både rettslig og økonomisk for vurderinger og vedtak de gjør ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Eventuelle tvister om offentlige anskaffelser kan bli brakt inn for KOFA eller rettsapparatet. Departementet kan ikke gripe inn i slike saker.
Jeg er gjort kjent med at det på hjemmesiden til Helse Stavanger HF informeres om den gjennomførte anbudskonkurransen, og at man der opplyser å være fornøyd med at man nå vil få et transportopplegg som man tror vil fungere godt for pasientene i deres ansvarsområde.