Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:730 (2013-2014)
Innlevert: 02.05.2014
Sendt: 05.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I sitt forslag til endringer i reguleringen av drikkevareemballasje legger Miljødirektoratet til grunn at det ikke er hensiktsmessig å fremme økt bruk av plast fra biologisk råmateriale fordi vi ikke har nok kunnskap om alle miljøvirkninger for alle typer bioplast. Dette legger listen svært høyt for når det er mulig å ta denne klimaløsningen i bruk.
Hva vil statsråden gjøre for å fremme økt bruk av de gode bioplastløsningene som eksisterer i dag?

Begrunnelse

Produksjon og bruk av fossilplast medfører store klimagassutslipp. Om lag 5 % av verdens utslipp av CO2 fra fossile råvarer er fra produksjon av plast.
Skal vi nå våre langsiktige klimamål må denne fossile materialbruken fases ut gjennom en kombinasjon av effektivisering, materialgjenvinning og erstatning med fornybare alternativer.
I dag er det ingen virkemidler for bruk av fornybar/ikke fossil plast, i motsetning til andre bruksområder der man velger mellom fornybar og fossil energi. 40 % av plastbruken er til emballasje, et bruksområde der det eksisterer fornybare alternativer som allerede er i bruk og som kan inngå i eksisterende materialgjenvinningssystemer. Dette er også et område som i dag er underlagt regulering gjennom avgift på drikkevareemballasje og gjennom bransjeavtalene på området. Systemet for drikkevareemballasje er nå under revidering. I sitt forslag til endringer i reguleringen av drikkevareemballasje velger Miljødirektoratet å avvise forslag om å ta hensyn til materialsammensetning i fastsetting av avgift, og begrunner det med at de ikke mener det foreligger nok kunnskap om alle miljøeffektene over livsløpet ved økt bruk av biobasert plast fra ulike typer biomasse.
Mye bioplast er produsert i dag fra etanol, som er i bruk i stor skala som klimaløsning til biodrivstoff omfattet av EUs bærekraftskriterier. For biodrivstoff har det vært bred enighet om å starte med produkter som tilfredsstiller bærekraftskriterier eller som åpenbart har god klimaeffekt uten påviselige naturskadevirkninger. Når det gjelder biodrivstoff er med andre ord gjeldende politikk at vi må ta i bruk de gode biomasseløsningene for å kutte klimagassutslipp.
Det ble i 1994 inngått avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall (bransjeavtaler) mellom emballasjebrukere/handelen og Miljøverndepartementet. Bransjeavtalene ble sist oppdatert for 11 år siden i 2003. For plastemballasje er målene i avtalen at minst 30 % skal materialgjenvinnes. I avfallsstrategien pekes det på behovet for å oppdatere bransjeavtalen, og det antas derfor at dette er et arbeid KLD/Miljødirektoratet vil igangsette.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Miljødirektoratet oversendte sitt forslag til endringer i reguleringen av retursystemer for drikkevareemballasje 17. mars 2014. Forslaget er nå til vurdering i departementet. Departementet har mottatt flere innspill på ulike deler av forslaget, inkludert innspill om regulering av bioplast. Når det gjelder bioplast mener jeg det er viktig å skaffe og dokumentere kunnskap om miljøeffektene, og vi vil følge med på den videre utviklingen på feltet. Jeg tar med meg disse innspillene i det videre arbeidet.