Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:752 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 08.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil regjeringen på egnet måte bistå i arbeidet for å frigjøre bortførte nigerianske skolejenter fra terrorgruppen Boko Haram – slik USA, Storbritannia og andre land nå gjør?

Begrunnelse

14. april ble 276 jenter kidnappet fra et skoleinternat nord i Nigeria, og 6. mai kan vi lese på NRK sine hjemmesider at ytterligere 12 jenter er bortført sør-øst i landet. Terrorgruppen Boko Haram, en nigeriansk islamistisk militant gruppe, står høyst sannsynlig bak dette. Boko Haram har truet med å selge jentene som slaver eller gifte dem bort.
Nigerianske myndigheter har vært kritisert for ikke å gjøre nok for å hjelpe de bortførte jentene, men har nå bedt flere land om internasjonal bistand. USA har allerede varslet at de vil bistå landet med blant annet personell med kompetanse innenfor etterforskning og gisselforhandlinger. Undertegnede mener at også norske myndigheter bør bidra på egnet måte for å bidra til en løsning i denne saken så raskt som mulig.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Boko Harams brutale angrep og bortføring av over 200 jenter fra skolen i Chibok i Borno State 14. april har fått stor oppmerksomhet og fordømmes på det sterkeste i Nigeria, internasjonalt og på sosiale media. Både statsministeren og jeg har uttrykt bekymring og Norges fordømmelse av dette angrepet.
Regjeringen har varslet at Norge vil bidra med 10 millioner kroner til ulike typer tiltak rettet mot de rammede lokalsamfunn. Regjeringen vil, i samarbeid med Nigeria og det internasjonale samfunnet, identifisere gode tiltak for å bekjempe terror og angrep på jenters rett til utdanning, samt for å hjelpe dem som allerede er rammet.
Nigerias president Goodluck Jonathan har takket ja til hjelp fra USA, som sammen med Storbritannia, Frankrike, Israel og Kina har tilbudt assistanse. Eksperter som kan bistå med rådgivning og støtte til etterretning og utforming av taktikk og strategi er allerede sendt. Amerikanske overvåkningsfly er satt inn i letingen. USA og Storbritannia har flere års erfaring med å rådgi og trene nigerianske sikkerhetsstyrker. Det er lite sannsynlig at norsk innsats på dette området vil bli etterspurt. Skulle vi likevel få en forespørsel vil vi selvsagt vurdere om vi kan bidra. Det er samtidig viktig å understreke det ansvar nigerianske myndigheter har for å løse krisen.
Det er også andre behov som må dekkes i en slik situasjon, både på kort og lang sikt. På kort sikt vil psyko-sosialt etterarbeid og annen type hjelp være viktig for jentene og deres familier. Det er generelt også behov for humanitær støtte til flyktninger og internt fordrevne som er rammet av volden i området. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er en av meget få internasjonale organisasjoner som arbeider i området.
Nå og på noe lengre sikt vil det være nødvendig å sikre trygge skoler i nord-Nigeria og videreføre arbeid med å bekjempe vold og terror. Regjeringen gir høy prioritet til utdanning globalt, og spesielt til jenters utdanning og utdanning i krisesituasjoner. Boko Harams aksjon er et angrep på uskyldige jenter og deres rett til utdanning. Av 30 millioner nigerianske barn i skolepliktig alder går anslagsvis 10 millioner ikke på skole. Så sent som forrige uke ble et initiativ kalt «Safe Schools Initiative» lansert i Abuja av en gruppe nigerianske forretningsfolk og FNs spesialutsending for global utdanning, Gordon Brown. Vi ser nå på om dette er et tiltak det kan være aktuelt å støtte, og vi vurderer andre utdanningsinitiativer i Nigeria.
Norsk bistand til Nigeria var i 2013 på 60 millioner. Et helseprogram for mødre og barnehelse utgjorde en viktig del av det. Gjennom en rammeavtale med FNs utviklingsprogram UNDP støtter vi et prosjekt som i nært samarbeid med nigerianske myndigheter har som mål å styrke Nigerias nasjonale kapasitet for konfliktforebygging og fredelig konfliktløsning. Vi er i dialog med FN om hvordan dette best kan nyttes i dagens situasjon.
Siden 2008 har Norge samarbeidet med Nigeria om bekjempelse av terrorisme gjennom FN-initiativet Integrated Assistance to Counter Terrorism. Her mottar Nigeria bistand til å gjennomføre hele FNs globale anti-terrorstrategi med kapasitetsbygging i justissektoren og forebygging av radikalisering. Under ett av prosjektene gjennomføres blant annet såkalte «Town Hall meetings» for å fremme inter-kulturell og inter-religiøs forståelse i de nordlige statene hvor Boko Haram har sitt operasjonsområde.
Norge støtter også regionale prosjekter som inkluderer Nigeria, herunder kapasitetsbygging i justissektoren for å etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger. Gjennom AU støtter Norge et prosjekt som skal bidra til styrket grensekontroll i Sahel.