Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:770 (2013-2014)
Innlevert: 09.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Hvordan vil helseministeren sikre at pasientene får et godt tilbud ved nytt psykiatribygg ved St. Olavs hospital, og er det regjeringens politikk å få psykiatribygget på plass i løpet av denne stortingsperioden?

Begrunnelse

Statsråd Bent Høies svar angående DOK 8:25 S representantforslag om at sykehusstruktur og endring av vesentlige oppgaver ved sykehuset skal avgjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan.
Statsråd Høie skriver i svarbrevet følgende:

«Jeg ønsker ikke med Nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene. Stortinget må ikke ta over det ansvaret som ligger hos styret og ledelsen for helseforetakene for å levere gode og trygge helsetjenester til befolkningen i sitt område.»

"Investeringer og vedlikehold er en del av helseforetakenes driftsansvar og hvis denne delen av ansvaret overføres til Stortinget for beslutning så påtar Stortinget seg også en del av driftsansvaret og overtar med det ansvaret for både kvalitet og økonomi i helseforetakene."

Statsråd Høie er godt kjent med at prosjektet knyttet til nytt psykiatribygg ved St. Olavs er nær sagt selvfinansierende med dagens leiekostnader. Videre påpeker statsråden sin mulighet til og overstyre vedtak gjort av helseforetakets styre hvis det bryter med Stortingets flertall eller regjerings politikk.
I NRK 27.01.2014, uttalte statsråden: – Vi har allerede startet arbeidet med å bygge ut tilbudet i kommunene. Vi sier også at tilbudet i spesialisthelsetjenesten skal prioriteres til neste år, sa helseministeren og lovte at behandlingstilbudet innen psykiatri skal vokse mer enn innenfor somatikk.
På spørsmål om det dreier seg om mer penger eller omprioritering av eksisterende penger, svarte han:
– Det er både mer penger og en tydeligere prioritering av pengene som er bevilget innenfor den rekordhøye veksten til norske sykehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For meg som helseminister er det viktig at utvikling av helsetilbudet skjer med bakgrunn i pasientens behov og innenfor faglige- og økonomiske rammer, samtidig ønsker jeg å understreke at pasienter skal gis et godt tilbud, uansett hvilke lokaler tjenesten tilbys i.
I statsbudsjettet for 2014 ble det lagt inn en historisk høy aktivitetsvekst i sykehusene på 2,6 pst., for å legge til rette for videreutvikling av tilbudet ved landet sykehus. Innenfor denne rammen var det en klar målsetting at det skulle være en høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk.
Det er sykehusene og helseregionene sitt ansvar å utvikle helsetjenesten lokalt i sitt område. Dette gjelder også investeringer og vedlikehold. Det er også de regionale helseforetakene som har ansvar for å prioritere, planlegge og gjennomføre sine investeringsprosjekter. I Helse Midt-Norge planlegges det nå nytt felles akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal. I tillegg er jeg kjent med at styret for Helse Midt-Norge har godkjent igangsetting av konsept for nytt akuttbygg innen psykisk helsevern ved Østmarka.
Dette er i tråd med helseregionens ansvar. Regjeringen ønsker gjennom gode rammevilkår slik det ble gitt i årets budsjett, å bidra til realisering av disse planene.