Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:772 (2013-2014)
Innlevert: 12.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen gir rettssystemet og de etterlatte etter trafikkulykker med dødsfall tilgang til UAGs ulykkesrapporter?

Begrunnelse

Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker på veg for å få en dypere forståelse av relevante skademekanismer/årsaksforhold. Arbeidet skal med dette bidra til intern og ekstern læring, med den hensikt å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.
På sin hjemmeside skriver Statens vegvesen at:

"Ulike kilder gir ulik kunnskap. Gjennom dybdeanalyser av dødsulykker får Statens vegvesen god kunnskap om hvilke faktorer som er med på å forårsake disse ulykkene. Ved hjelp av et tverrfaglig ekspertpanel bestående av ekspertise innen veg, trafikant, kjøretøy og medisin kartlegger vi hele kjeden av hendelser som fører fram til de dødelige skadene. Ved å tilstrebe et mest mulig komplett bilde av hva som har skjedd før, under og etter ulykken, tilegner vi oss kunnskap til å foreslå ulike tiltak som kan være med på å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen. Det betyr at vi jobber systematisk for å luke ut årsakene til de alvorligste ulykkene i trafikken. En alvorlig trafikkulykke er en tragedie for de som rammes og av respekt for de berørte føler vi et særskilt ansvar for å finne ut mest mulig om hva som skjedde før, under og etter ulykken."

Alle dødsulykker i vegtrafikken har blitt analysert av Statens vegvesen fra og med 1.1.2005. I VG kan vi lese at Statens vegvesen ikke offentliggjør innholdet i disse rapportene, hverken til offentligheten, politiet eller de etterlatte.
Det er ingen tvil om at innholdet i disse rapportene er viktig kunnskap for å sørge for at straff, straffutmåling og erstatningskrav blir behandlet av rettssystemet på en rettssikker måte, samtidig som innholdet i disse rapportene vil kunne bidra til at etterlatte får visshet i hvorfor og hvordan en bilulykke kunne skje.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: "Det er viktig at de som har behov for informasjon får tilgang til den. Dette gjelder ikke minst de som har mistet sine kjære i tragiske ulykker. Jeg har derfor bedt om at det skal gis tilgang for berørte til all informasjon som kan stilles til rådighet.
Åpenhet om UAG-rapportene var tema i 2007, men ble da ikke fulgt opp gjennom nødvendige styringssignaler fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Vår regjering er opptatt av åpenhet og tar nå tak i denne problemstillingen for å få til nødvendige og ønskede endringer.
Jeg har bedt om at Vegdirektoratet i samarbeid med berørte aktører, som politiet, Statens havarikommisjon for transport, Riksadvokaten og Vegtilsynet, vurderer hvordan større åpenhet om ulykkesrapportene kan sikres framover.
Jeg kan ellers opplyse om at det nå også blir nedsatt et uavhengig utvalg som skal vurdere alle relevante sider av saken, blant annet hvordan Statens vegvesen har praktisert deling av informasjon fra disse ulykkesrapportene.