Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:808 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 23.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil ministeren sikre like opptakskrav for ambulanselærlinger og at pensum og fagplaner alltid er oppdaterte etter gjeldende forskrifter innenfor standarder som blir brukt ute i feltet hvor ambulansepersonell jobber?

Begrunnelse

Norge har 19 utdanningssteder for ambulansepersonell. Dette er viktige utdanningssteder hvor en legger grunnlag for basiskunnskaper og ferdighetstrening for et svært viktig ledd i vår akuttjeneste. Utdanningsstedene har ikke felles krav til lærerbøker, pensum og hvilke krav som forventes av elevene når de skal ut som lærlinger. I tillegg mangler en digitale læreverk mange steder, som gjør at en ikke er oppdatert på nye indekser innen faget til enhver tid, og dermed stemmer ikke utdanning med praksis. Dette gjør også at elevene kommer ut fra videregående med ulik kunnskap og ulike ferdigheter når de skal få lærlingeplasser. I tillegg så stiller de lokale helseforetakene ulike krav til sine lærlinger innenfor samme regionale helseforetak. Elevene ved ambulanselinjen i Sauda kunne fortelle om ulike opptakskrav i Helse Fonna og Helse Stavanger. Samme standarder er viktig for å kunne tilby like tjenester.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ambulansepersonell er del av nødetatene og er sammen med brann- og politimannskap sentrale i samfunnets førstelinje ved ulykker og kriser. Det er derfor viktig at kompetansen til dem som skal utføre disse oppgavene holder høyt faglig nivå.
I Kunnskapsløftet fastsettes innholdet i opplæringen av utdanningsmyndighetene gjennom læreplaner og kompetansemål i disse læreplanene. Dette gir skolen og lærerne frihet til å vurdere hvilket lærestoff, hvilke arbeidsmåter og hvilke organiseringsmåter som egner seg best for at den enkelte elevgruppe og den enkelte elev skal nå kompetansemålene.
Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for både trykte og digitale læremidler i Vg1 og Vg2. Fylkeskommunene har etablert Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for digitale læremidler i fag. I tillegg kjøpes digitale læremidler produsert av forlagene. NDLA eies fullt og helt av fylkeskommunene, og staten har ikke ansvar for verken innhold eller finansiering av denne.
Når det gjelder kompetansekravene til dem som kan søke læreplasser i Ambulansefaget, er det generelt slik at alle elever som har fullført Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 Ambulansefag skal ha opplæring i tråd med felles, nasjonale læreplaner med kompetansemål. De har også felles vurderingssystem, og avsluttende prøver/eksamen skal være basert på de samme læreplanene. Jeg vil også peke på at partene i arbeidslivet spiller en avgjørende rolle, gjennom de faglige råd for hvert utdanningsprogram, når det gjelder å utforme læreplaner og når det er behov for å justere disse. I tillegg skal lærebedrifter og den enkelte lærekontrakt godkjennes av fylkeskommunen. Dette for å sikre at opplæringen fram til fag – eller svennebrev holder god kvalitet og er relevant for yrkesutøvelsen til faglærte.
Alle helseforetak stiller krav når det gjelder fysisk kapasitet og utholdenhet. Dette begrunnes med at arbeidet i nødetater stiller slike krav til yrkesutførelse, da oppdrag også må forventes å skje der tilgjengelighet og tid vil kreve en viss fysisk kapasitet. Helseforetakene samarbeider om hvilke krav som skal stilles og hvordan slike tester skal gjennomføres for å oppnå mest mulig ensartet praksis.
Enkelte helseforetak stiller krav om at søkere til læreplass skal ha godkjent førerkort, noe som innebærer at søker må ha hatt førerkort i minst to år. I andre helseforetak er denne delen av opplæringen lagt senere i opplæringen, og det er derfor ikke et krav som må være oppfylt når man søker læreplass.
Faglig råd for helse- og oppvekstfag har bedt Utdanningsdirektoratet om å starte en prosess der blant annet problemstillinger knyttet til inntak vurderes. Jeg vil følge opp problemstillingen når saken foreligger i departementet.