Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:850 (2013-2014)
Innlevert: 23.05.2014
Sendt: 23.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvor mange har søkt opphold som faglært og fått arbeid etter reglene de siste årene og hvor stort er omfanget av misbruket?

Begrunnelse

På UDI sin hjemmeside er det gjort kjent at faglærte fra 15.mai ikke lenger kan søke oppholdstillatelse for norskopplæring. Det vises til Justis- og beredskapsdepartementet som begrunner dette med at få har fått seg jobber som faglærte og at ordningen ble misbrukt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Bestemmelsen om oppholdstillatelse til faglærte for å studere norsk ble innført ved ny utlendingsforskrifts ikrafttredelse 1. januar 2010, sammen med flere andre bestemmelser som skulle legge til rette for rekruttering av faglært arbeidskraft til det norske arbeidsmarkedet. Formålet var at utlendinger som er fagutdannet og som ønsker å lære norsk, skulle kunne få en oppholdstillatelse for å lære språket, slik at vedkommende kvalifiserte seg til å jobbe i Norge og styrket sin posisjon på arbeidsmarkedet her. Fordi ordningen ikke har fungert etter sin hensikt, i tillegg til at det forelå forhold som tydet på misbruk, ble bestemmelsen opphevet med virkning fra 15. mai i år.
Økningen i antall innkomne førstegangssøknader etter den nå opphevede bestemmelsen har vært markant, fra 254 i 2010 til 770 i 2011, 1 878 i 2012 og 2 789 i 2013. Samtidig har antall personer som senere har fått en faglærttillatelse, vært lavt: 40 i 2011, 156 i 2012 og 320 i 2013, totalt 516 personer. Faglærte som tidligere, men ikke nødvendigvis rett forut for gitt faglærttillatelse, har hatt en tillatelse for å lære norsk, utgjør en svært liten andel av det totale antallet som har hatt tillatelse som faglært (ca. 1 % i 2011, ca. 4 % i 2012 og ca. 8 % i 2013). Dette tyder på at formålet med bestemmelsen bare i begrenset grad ble oppnådd.
Når det gjelder omfanget av misbruket av ordningen, har Utlendingsdirektoratet (UDI) rapportert om utbredt bruk av falsk dokumentasjon for å oppfylle kravet til økonomisk underhold som stilles i disse sakene. Dette har gjort det til en krevende saksportefølje å behandle for utenriksstasjonene, UDI og Utlendingsnemnda. Den store økningen i antall søknader kan tyde på at mange bruker ordningen som et springbrett for å komme lovlig til Norge og arbeide her som ufaglært, ikke for å lære norsk og senere få en faglærttillatelse. Videre har UDI erfart at det forekommer bruk av agenter, for eksempel ved at en virksomhet eller en norsk statsborger gir et lån til søkeren for å dekke underholdskravet, og at søkeren dermed setter seg i gjeld for å komme til Norge. Mange av søkerne har trolig uriktige forventninger til muligheten for å få jobb i Norge. Samlet innebærer dette en risiko for at søkerne utsettes for tvangsarbeid, utnyttelse og menneskehandel.
Jeg er opptatt av at regelverket skal fungere slik det er ment, og at ordninger som dette ikke misbrukes. Den manglende måloppnåelsen og kontrollhensyn tilsa at det ikke var hensiktsmessig å videreføre ordningen. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor opphevet den aktuelle bestemmelsen i utlendingsforskriften.