Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:858 (2013-2014)
Innlevert: 26.05.2014
Sendt: 26.05.2014
Besvart: 02.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden forsikre om at den nye byggetekniske forskriften vil bli sendt på høring i løpet av 2014, og at den vil tre i kraft i 2015 for slik å oppfylle klimaforliket?

Begrunnelse

Over 40 prosent av energibruken skjer i bygninger. Men ved å satse på miljøvennlige bygg vil byggsektoren kunne gå fra å være en del av klimaproblemet, til å bli en del av løsningen. Passivhusnivå vil eksempelvis føre til omtrent en halvering av energibruken i nye bygg.
Det er nå snart 2 år siden klimaforliket ble vedtatt av Stortinget, og her ble det slått fast at energikravene i byggeteknisk forskrift skulle skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Prosessen med å skjerpe energikravene til passivhusnivå har pågått over lenger tid, og Direktoratet for byggkvalitet sine anbefalinger ble sendt til departementet 6. mars i år.
Men det kan nå fremstå uklart når regjeringen vil sende nye tekniske forskrifter ut på høring. I et svar på et skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen svarer statsråden at "vi tar sikte på å sende ut et forslag til nye forskrifter på høring i løpet av 2014." Men på Boligprodusentenes boligkonferanse ga statssekretær Per Willy Amundsen et annet signal. Ifølge bygg.no (13/5-2014) uttalte Amundsen at "vi tror nå at vi ikke får noe ut på høring før i 2015".

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har slått fast i vår politiske plattform at vi vil ”føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”. Da må alle sektorer i samfunnet bidra, inkludert byggsektoren. Rundt 40 prosent av energibruken skjer i bygg. Det er varslet gjennom klimaforliket og klimameldingen at energikravene for nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Nivå og innretning på nye krav er nå under utredning, både for å klargjøre gevinster og kostnader for energibruk, inneklima og kompetanse i byggenæringen.
Dette er et omfattende og komplisert arbeid som vi ønsker å gjøre skikkelig. Dette er tidkrevende, men jeg kan forsikre om at vi jobber med sikte på å sende ut forslag til nye forskrifter på høring i løpet av 2014, slik at bestemmelser da kan fastsettes i løpet av 2015.