Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:865 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 05.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan har Finansdepartementet, i samarbeid med Justisdepartementet, fulgt opp tiltakene 11 og 12, og hva er status for tiltakene?

Begrunnelse

Et systematisk og målrettet samarbeid mellom politiet og kontrolletatene er avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet. I den forrige regjerings 'Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet', er det listet flere tiltak som skal gjennomføres.

Tiltak 11 (s 15)

Det skal igangsettes et arbeid med å utrede nye samarbeidsformer mellom politiet og påtalemyndigheten og kontrollmyndighetene med henblikk på inndragning og beslag av utbytte.
Ansvar: Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Tiltak 12 (s 15)

Skatteetaten vil sette i gang arbeid med å utrede en modell for felles opplæring og kompetanseutvikling for kontrolletatene på området for økonomisk kriminalitet.
Ansvar: Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg kan opplyse at Finansdepartementet hadde ansvar for tiltak 12, men ansvar for oppfølging av arbeidsgruppens forslag ble 31. mars 2014 overført til Justis- og beredskapsdepartementet fordi det involverte Politihøgskolen. Ansvaret for oppfølgingen av begge tiltakene ligger nå derfor under justis- og beredskapsministeren. Justis- og beredskapsministeren har mottatt samme spørsmål fra representanten og vil svare på spørsmålet i en egen oversendelse.
Jeg understreker imidlertid at det er naturlig at Finansdepartementet med underliggende etater, bidrar inn i Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av tiltakene.