Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:913 (2013-2014)
Innlevert: 06.06.2014
Sendt: 10.06.2014
Besvart: 17.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Er kunnskapsministeren enig i at lang saksbehandlingstid og påfølgende utvisning av utenlandske studenter kan skade norske utdanningsinstitusjoners renommé, mener kunnskapsministeren at UDIs praksis overfor iranske studenter er for streng, og hvilke initiativ vil kunnskapsministeren ta overfor justisministeren for å sikre norske utdanningsinstitusjoners mulighet til å - på en forutsigbar og seriøs måte - ta imot internasjonale studenter og ansatte?

Begrunnelse

Tre iranske stipendiater ved NTNU har blitt utvist fra Norge fordi PST mener de utgjør en sikkerhetstrussel. Fagfeltet de tre jobber med er imidlertid ikke oppført på PSTs liste over teknologiområder som iranske studenter skal utelukkes fra som følge av fare for teknologioverføring til Iran som kan muliggjøre utvikling av masseødeleggelsesvåpen, og ansatte ved det aktuelle instituttet stiller seg utenforstående til PSTs påstander. Rektor ved NTNU har protestert på vedtaket. Saken vekker internasjonal oppsikt, og kan skade norske utanningsinstitusjoners mulighet til å tiltrekke seg talenter og viktig kompetanse fra utlandet. For internasjonaliserte og teknologitunge institusjoner som NTNU representerer denne oppmerksomheten en stor utfordring. Det er derfor på sin plass å behandle dette som et kunnskapspolitisk spørsmål.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Både justis- og beredskapsministeren og jeg ønsker at alle søknader til UDI skal behandles så effektivt og raskt som mulig. Derfor vedtok Justis- og beredskapsdepartementet (JD) med virkning fra 1. januar i år en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at søknader om arbeid og studier som berører eksportkontrollhensyn, kan avslås av UDI direkte. Det samme gjelder når det er nødvendig for å gjennomføre vedtak fra FNs Sikkerhetsråd som Norge er bundet av, herunder sanksjoner mot Iran, Nord-Korea, Taliban og Al-Qaida. Dette forenkler saksbehandlingsrutinene til UDI, slik at de som søker om oppholdstillatelse får et raskere svar.
Det er Utenriksdepartementet (UD) som er ansvarlig for den strategiske eksportkontrollen og som forvalter regelverket om dette. UD samarbeider med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å forebygge brudd på eksportkontrollregelverket. UDI treffer i utgangspunktet vedtak i saker som omhandler eksportkontroll på grunnlag av vurderinger fra PST eller UD. Dersom UDI mener anbefalingene ikke bør legges til grunn, skal saken forelegges JD for vurdering. Som kunnskapsminister har jeg ikke grunnlag for å vurdere om UDIs praksis overfor iranske studenter er for streng.
Statlige og private universiteter og høyskoler har en selvstendig plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap innenfor fagområder som er relevant for spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Det kan være vanskelig for et universitet eller en høyskole å vurder om de utdanningen de tilbyr omfattes av eksportkontrollregelverket, og jeg er derfor opptatt av at utdanningsinstitusjonene skal få god informasjon om dette regelverket, og bistand fra UD og PST om anvendelsen av regelverket og vurderingene i konkrete saker.
Derfor har Kunnskapsdepartementet (KD), i samråd med UD, JD og PST, utarbeidet og sendt brev til universitets- og høyskolesektoren 19. mars i år med formål å informere om regelverket. Departementet tok initiativ til et møte som ble avholdt i vår om temaet, der Universitets- og høgskolerådet, enkelte utdanningsinstitusjoner, UD, JD, PST, UDI og KD deltok. Til høsten vil KD arrangere et større informasjonsmøte der alle de berørte universitetene og høyskolene vil få møte UD og PST og få mer utfyllende informasjon om regelverk og prosedyrer.