Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:917 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Har helseministeren grunn til å tro at ukvalifiserte vikarer går på jobb i helsevesenet, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at personer uten tilstrekkelig kompetanse får jobb som vikarer i norske helseforetak?

Begrunnelse

NRK har avslørt manglende kontrollrutiner i bemanningsbyråer som rekrutterer vikarer til helsevesenet. Det påstås at bemanningsbyråer mangler både kontroll og rutiner, blant annet for å sjekke om referanser er reelle og for å sørge for tilstrekkelig opplæring. Som eksempel viser NRK til at et bemanningsbyrå gir opplæring i hjerte-lungeredning via en test på internett. I reportasjene framgår det videre at helseforetakene ikke fører kontroll med bemanningsbyråene de har avtale med, og at pris teller langt mer enn kvalitet når byråene konkurrerer om kontrakter med helseforetakene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har sørge for ansvaret for at befolkningen i regionen tilbys forsvarlige sykehustjenester. Det er sykehusene som arbeidergivere som er ansvarlig for at de ansatte, både de som er fast ansatt, de som er midlertidig ansatt eller vikarer, har den nødvendige kompetansen.
Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) er de regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap. De regionale helseforetakene har sammen med HINAS inngått likelydende regionale rammeavtaler for innleie av vikarer – helsepersonell innen sykepleier og spesialsykepleier, jordmødre, leger med videre som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier grupper og jordmor.
De regionale helseforetakene har informert meg om at i rammeavtalene for innleie av vikarer – helsepersonell er det etablert rutiner for å sikre at bemanningsbyråene tilbyr kvalifiserte vikarer til helseforetakene. I anskaffelsen ble det blant annet stilt krav til at bemanningsbyråene har et kvalitetssikringssystem som sikrer at arbeids- og hviletid overholdes, dokumentasjon på gjennomført språkvurdering, intervju og referansesjekk av dokumentasjon på gyldig autorisasjon og kvalifikasjoner. Det ble også stilt krav til at bemanningsbyråene skal ha et system for oppdragshåndtering. I dette ligger det at leverandører har kvalifisert kompetanse til å kunne rekruttere kompetente vikarer inn til bemanningsbyråene og at de innehar kvalifisert kompetanse til å håndtere bestillinger fra helseforetakene. Summen av de krav som ble stilt til bemanningsbyråene utgjør samlet sett en total kvalitetsvurdering av leverandøren hvor kvalitet vektlegges fremfor pris.
Sykehusene har utarbeidet rutiner og systemer for at nytilsatte eller vikarer får nødvendig opplæring for de oppgavene de skal utføre. For vikarer som ikke har vært på det aktuelle sykehuset/avdelingen før, inngår det i rammeavtalene med vikarbyråene at det da skal være en opplæringsvakt. Hjerte- og lungeredning inngår som en del av grunnutdanning av norske sykepleiere, og sykehusene har ulike rutiner for hvordan sykepleierne kan øve regelmessig på dette. Jevnlig trening inngår som en del av det systematiske organisatoriske arbeidet i sykehusene. Et eksempel er at traumeteam trener ukentlig sammen, men det utstedes ikke kursbevis for hver enkelt trening. Sykehus i Sverige og Danmark hvor hoveddelen av vikarene faktisk er ansatt har samme prinsipp, ”on the job training”. Rammeavtalene for innleie av vikarer - helsepersonell har lagt til grunn at vikarene må ha gjennomgått årlig basal HLR (hjerte-lungeredning) eller årlig AHLR (avansert hjerte-lungeredning) der dette er relevant. Med gjennomgang forstås praktisk gjennomgang. Dette skal dokumenteres i form av kursbevis eller lignende. Det innebærer at det er tilstrekkelig i tråd med god faglig praksis at det foreligger bekreftelser på at de har gjennomgått praktisk trening. Helsepersonell i sykehusene trener jevnlig på ulike ferdigheter som del av sin ordinære hverdag.
I etterkant av kontraktstildelingen mellom bemanningsbyråene og HINAS har det som en del av den ordinære avtaleforvaltningen vært gjennomført revisjoner av bemanningsbyråene, en prosess som fortsatt pågår. I tillegg er det gjennomført oppfølgingsmøter og felles møter med leverandørene. Alt dette har til hensikt å sikre etterlevelse av alle forpliktelser som ligger til grunn for rammeavtalene. I forvaltningen av rammeavtalen er det etablert avviksrutiner. Dersom sykehusene som bestillende enhet og/eller bemanningsbyråene som leverandører opplever avvik knyttet til rammeavtalen skal dette meldes inn i henhold til avviksrutiner etablert av HINAS. Siden sykehusene inngikk nasjonale rammeavtaler for vikartjenester helsepersonell i 2009 og frem til ny avtale er det registrert rundt 330 avvik. Det er kun mottatt 6-7 avvik fra helseforetakene knyttet til vikarens kvalifikasjoner i nåværende avtaleperiode som startet februar 2013. Disse ble mottatt i perioden februar 2013 til juli 2013. Dette dreier seg om manglende politiattest, tilsynssaker mot legespesialister og at tilbudte vikarer ikke oppfyller kravene i rammeavtalen. I siste tilfelle ble det iverksatt revisjon med resultat at leverandøren trakk seg fra rammeavtalen. Dette viser at sykehusene gjennomfører egenkontroll og at det blir meldt hendelser/avvik.
Avslutningsvis vil jeg vise til at det i rammeavtalen for innleie av vikarer - helsepersonell foreligger et absolutt krav om nødvendig kompetanse i HLR/AHLR. Dette omfatter også krav om praktisk trening og det er derfor ikke tilstrekkelig med kun teoretisk gjennomgang eller dokumentasjon. De regionale helseforetakene og HINAS har i juni i år sendt en ytterligere presisering av kravet til HLR/AHLR til alle bemanningsbyråene. Samtidig ble alle bestillende enheter i sykehusene bedt å sikre etterlevelse av dette kravet. Jeg vil som tidligere nevnt understreke at sykehusene har rutiner og systemer for at nytilsatte eller vikarer får nødvendig opplæring for de oppgavene de skal utføre, ikke bare HLR/AHLR. Jeg har tillit til at sykehusene, de regionale helseforetakene og HINAS har gode systemer og avviskhåndtering når avvik på dette området oppstår.