Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:926 (2013-2014)
Innlevert: 11.06.2014
Sendt: 12.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil statsråden vurdere en utvidelse av Vestoppland fengsel avd. Valdres, og når ser statsråden for seg å ta stilling til en eventuell utvidelse?

Begrunnelse

Vestoppland fengsel avd. Valdres er et unikt fengsel med mange arbeidsplasser og med gode soningsforhold for de innsatte. Fengselet har også en egen venneforening som har bidratt betydelig til utviklingen av fengselet. Det foreligger nå en kvalitetssikret kontrakt for utvidelse fra 25 til 35 åpne soningsplasser i Kriminalomsorgsdepartementet. I det nye bygget ligger det også planer for to konsekvensceller, noe som vil styrke trygghet og sikkerhet for befolkningen i Valdres. Det er samtidig viktig å påpeke at en utvidelse vil bety flere arbeidsplasser, noe som vil være svært verdifullt for distriktet, samtidig som man får en ønsket kapasitetsutvidelse i kriminalomsorgen.
Avtale med grunneier er klar og alt er på plass for at soningsplassene kan stå klar fra høsten av dersom det gjøres en rask avklaring. Valdres Natur- og kulturpark har sendt et eget brev til Justis- og beredskapsdepartementet om denne saken.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tilstrekkelig soningskapasitet er helt avgjørende for god straffegjennomføring. Departementet utarbeider nå en melding til Stortinget med utviklingsplan for kapasiteten i kriminalomsorgen. Meldingen skal etter planen legges frem i løpet av høsten 2014.
Jeg er opptatt av at meldingen skal gi et samlet bilde av kapasitetsutfordringene og hvilke tiltak som bør prioriteres. Eventuelle tiltak ved Vestoppland fengsel må ses i lys av dette.