Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:939 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Er måten statsråden har opptrådt på overfor Statskog i saken om foretakets energiinnvesteringer retningsgivende for hvordan regjeringen vil forvalte sine andre eierskap i tiden fremover?

Begrunnelse

I 2006 ble energi etablert som eget forretningsområde i Statskog. Ett kraftverk står ferdig, Muoidejohka i Beiarn i Nordland, et annet er under bygging. Totalt har Statskog og samarbeidspartnerne søkt på rundt 40 prosjekter, og mange er under behandling.
I brev fra styret i Statskog til Landbruks- og matdepartementet den 22. mai, står det at det på to dagers varsel ble innkalt til ekstraordinært foretaksmøte i Statskog den 14. mai. På møtet ble det gitt beskjed om at regjeringen hadde bestemt at energivirksomheten skal begrenses til salg og utleie av fallrettigheter.
I samme møte ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte på 56,6 mill. kroner, som Statskog hadde avsatt til småkraftinvesteringer i 2014.
Foretaksmøtet ble avholdt samme dag som regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Allerede før hastemøtet var 56,6 mill. kroner tatt inn på inntektssiden revidert budsjett.
Jeg er svært overrasket over måten regjeringen har håndtert denne saken. Å endre et foretaks forretningsmessige strategi uten en god dialog i forkant er dårlig eierskapspolitikk.
Det er også underlig at regjeringen velger å kutte i satsningen på «grønne sertifikatene» - fornybarsatsningen med investering i småskala kraftverk. Vi er langt unna å oppfylle både nasjonale og internasjonale klimamål. Det å kutte i fornybarsatsningen er et dårlig signal og går i gal retning når vi fremover skal gå fra fossilt til fornybar energi.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Forvaltningen av statens eierskap vil måtte tilpasses den enkelte virksomhet og selskap. I den nye stortingsmeldingen om regjeringens eierskapspolitikk som legges fram om kort tid, vil de generelle prinsippene for forvaltningen av statens eierskap, samt politikk for det enkelte selskap, bli omtalt nærmere.
Når det gjelder beslutningen om at Statskog SF skal begrense sin energivirksomhet til salg og utleie av fallretter, er denne tatt etter en grundig vurdering i regjeringen.
Vurderingen har vært at Statskog SFs investeringer i fornybar energi ikke er innenfor foretakets kjerne-virksomhet og -kompetanse, og at de innebærer økt risiko og usikker gevinst. Hoveddelene av inntektene fra kraftproduksjon vil komme fra utleie av fallrettigheter, og Statskog SF bør begrense virksomheten til dette.
I forkant av beslutningen har jeg gjort meg godt kjent med styrets vurderinger og strategi, men har kommet til en annen konklusjon når det gjelder energisatsingen. Da beslutningen var tatt, var det også avgjørende å formidle dette til styret umiddelbart, slik at foretaket kan innrette virksomheten i tråd med eierens mål.
Vedtak om utbytte fra Statskog SF vil bli gjort på ordinært foretaksmøte den 24. juni, etter at Stortinget har tatt stilling til regjeringens forslag til utbytte, som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett for 2014, jf. Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014.