Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:944 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 23.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at blinde og svaksynte får rett til såkalt ADL–opplæring – opplæring i kompenserende ferdigheter i dagliglivet – i tråd med det som lenge har vært praksis?

Begrunnelse

I forbindelse med integreringen av blinde og svaksynte i det ordinære skolesystemet vedtok Stortinget ved årtusenskiftet §§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven. Dette medførte bl.a. en rett til punktskriftopplæring. Etter det undertegnede er orientert om har elever fått vedtak om ADL etter disse paragrafene frem til mars 2013, selv om ADL ikke nevnes eksplisitt i lovteksten. I Utdanningsdirektoratet sin veileder til paragrafene 2-14 og 3-10 – fra mars 2013 – er ADL tatt ut.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Opplæringslovens bestemmelser om punktskriftopplæring med mer, § 2-14 (grunnskolen) og § 3-10 (videregående skole), ble vedtatt i 2000. Frem til da ble behovet for opplæring i punktskrift ivaretatt gjennom retten til spesialundervisning. §§ 2-14 og 3-10 slår fast at sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. Det er altså retten til nødvendig opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler som omfattes av disse bestemmelsene. Da det ble utarbeidet en veileder om dette i 2013, ble derfor ikke opplæring i dagliglivets aktiviteter (ADL) omtalt her.

Opplæring i dagliglivets aktiviteter (ADL) er fremdeles regulert gjennom retten til spesialundervisning. Elever med individuell opplæringsplan kan trenge ADL-trening for å nå fastsatte mål. Denne ADL-treningen kan dermed regnes som opplæring i opplæringslovens forstand, selv om aktiviteten kan regnes som helse- og omsorgstiltak i andre sammenhenger. ADL-treningen vil da være en del av elevens spesialundervisning etter opplæringsloven og skal fremgå av elevens enkeltvedtak.

Jeg understreker at også blinde og svaksynte elever kan ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og at ADL-trening da kan være en del av spesialundervisningen de mottar. Denne lovforståelsen vil komme klart frem i den kommende veilederen om spesialundervisning.