Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:962 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 24.06.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Barn mellom 14 og 17 år, som tidligere fikk avslag på grunn av uklar identitet, kan nå på visse vilkår få innvilget statsborgerskap. Det tas utgangspunkt i vedtakstidspunktet for første innvilgede oppholdstillatelse og ikke søknadstidspunktet.
Vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sørge for endringer slik at det er søknadstidspunktet og ikke vedtakstidspunktet som blir lagt til grunn for å få innvilget statsborgerskap?

Begrunnelse

Statsborgerskapforskriften ble endret fra 1. juli 2012 blant annet for å gjøre det lettere for barn med uklar identitet, ofte fordi foreldrene eller en av foreldrene har uklar identitet, å få norsk statsborgerskap. Dette var viktige endringer som har medført at flere nå har fått mulighet til å få norsk statsborgerskap. En av endringene var at søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 år på visse vilkår kunne få innvilget statsborgerskap. Det tas her utgangspunkt i vedtakstidspunktet for første innvilgede oppholdstillatelse og ikke søknadstidspunktet. Imidlertid er det enkelte som faller utenfor ordningen fordi de på vedtakstidspunktet har blitt eldre enn 17 år. Det betyr at saksbehandlingstiden hos utlendingsforvaltningen vil være avgjørende for om søkeren faller innenfor eller utenfor ordningen.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Da formuleringen av identitetsvilkåret i statsborgerloven ble endret gjennom lov 27. april 2012 nr. 22, ble det omtalt i forarbeidene til loven at departementet også skulle gjøre endringer i statsborgerforskriften, se Prop.50 L (2011-2012) Endringer i statsborgerloven punkt 3.2, hvor følgende er lagt til grunn for Stortingets vedtak:

”Departementet vil gjøre endringer i statsborgerforskriften slik at det under visse vilkår kan gjøres unntak fra beviskravene i forskriftens §§ 1-1 og 1-2 for personer som etter gjeldende praksis ikke anses å fylle identitetsvilkåret. Endringene vil gjelde personer som er født i Norge og registrert i folkeregisteret, og personer som kom til Norge som mindreårig og som har én forelder med klarlagt identitet. Endringene vil videre gjelde personer som har fått innvilget sin første oppholdstillatelse i Norge før fylte 14 år og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år, og personer som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i ti år.”

I det videre arbeidet er derfor tidspunktet for første innvilgede oppholdstillatelse lagt til grunn i samsvar med forutsetningen som ble presentert for Stortinget. Lovforslaget ble behandlet og vedtatt av Stortinget. Forskriftsendringene ble vedtatt av departementet i tråd med det som var varslet i lovproposisjonen og trådte i kraft 1. juli 2012. Fra bestemmelsen trådte i kraft, har UDI registrert 27 innvilgede søknader etter § 1-3 i fra personer som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av første oppholdstillatelse. Regjeringen har ikke på nåværende tidspunkt noen planer om å gjøre endringer i disse reglene.