Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1001 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): På en pressekonferanse i NSB-konsernet nylig ble det lagt fram planer fram mot 2024 for IC strekningene på Østlandet. Ringeriksbanen var ikke med på noen plansjer eller i pressemeldingen. Dette til tross for at Stortinget med stort flertall har gått inn for Ringeriksbanen som den fjerde IC strekningen, og at denne skal planlegges og realiseres så snart som mulig. Dette fordi den kanskje er den mest lønnsomme strekningen.
Vil statsråden bekrefte at dette fortsatt gjelder og at han vil instruere NSB om dette?

Begrunnelse

Undertegnede kjenner til at det i ettertid er uttalt fra NSB at man kom i skade for å vise gamle plansjer. På pressekonferansen fikk imidlertid ledelsen i NSB spørsmål fra pressen om hvorfor ikke Ringeriksbanen var med i planene, til tross for Stortings vedtak og Regjeringens uttalte politikk. Da svarte man at dette var IC planer de hadde arbeidet med lenge og at dette var deres utgangspunkt for planer fram mot 2024. Det er alvorlig og selvsagt ikke bra. Det er derfor påkrevet med en presisering fra Samferdselsministeren for å rydde enhver tvil til side om viljen til å realisere dette viktige prosjektet. Dessuten at planleggingen pågår for fullt slik at man kan innfri de mål som ble definert i behandlingen av NTP.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har slått fast at Ringeriksbanen skal regnes som en av InterCity-strekningene, på samme måte som strekningene Oslo- Skien, Lillehammer og Halden. Dette hersker det ingen tvil om og ble slått fast i Samferdselsdepartementets brev av 20. desember 2013 til Jernbaneverket med føringene for det videre arbeidet med Ringeriksbanen. Som jeg kommer tilbake til nedenfor, er Jernbaneverket i full gang med dette arbeidet.
På pressekonferansen i NSB som representanten Halleraker viser til, ble blant annet strategien for konsernets utvikling av de eiendommene som NSB eier langs InterCity-strekningene presentert. NSB opplyser at formålet var å vise at nye tilbud innen samferdsel skaper grunnlag for endringer innen både bosetting og næringsvirksomhet. Siden dette strategiarbeidet startet før det ble bestemt av H/FrP regjeringen at Ringeriksbanen skulle inngå som en del av InterCity-strekningene, har NSBs datterselskap ROM Eiendom arbeidet mest med de øvrige tre InterCity-strekningene hvor pågående investeringsprosjekter og videre planlegging av dobbeltsporutbygging har kommet lenger enn for Ringeriksbanens del. NSB opplyser imidlertid at NSB/ROM Eiendom vil innarbeide Ringeriksbanen i sin IC-strategi for knutepunktsutvikling når trasé og stasjonsplassering for banen er nærmere fastlagt.
Slik jeg ser det, har NSB ved ROM Eiendom over tid vært svært aktive med å utvikle eiendommene de eier i tilknytning til eksisterende stasjonsområder til både bolig og næringsutvikling. Dette har bygd opp under toget som en attraktiv transportform og bidratt med gode resultater for NSB-konsernet. Jeg føler meg derfor, gitt dagens organisering innenfor jernbanesektoren, trygg på at NSB og ROM Eiendom vil gripe de muligheter som Ringeriksbanen gir for videre utvikling av deres eiendommer i Hønefoss.
Som nevnt over er Jernbaneverket i full gang med det videre arbeidet for Ringeriksbanen. Etaten vil i løpet av oktober 2014 utarbeide en rapport med svar og anbefalinger på departementets oppdrag av 20. desember 2013. Videre ba Samferdselsdepartementet i brev av 27. januar 2014 Statens vegvesen og Jernbaneverket om å avklare viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss frem mot sommeren 2014. Et hovedspørsmål har vært å avklare om, og eventuelt hvor, det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og jernbane.
I notat oversendt 18. juni 2014, og som er å finne på Samferdselsdepartementets hjemmesider, svarer etatene ut denne bestillingen. Statens vegvesen og Jernbaneverket peker her på ulike handlingsalternativ for den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementet vil nå gå grundig gjennom notat før det tas stilling til de problemstillinger som reises her.