Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1003 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan forsvarsministeren redegjøre nærmere for hvordan departementet har fulgt opp spørsmålet om etiske overtramp i MAN konsernet, og hvordan alvoret i denne saken er blitt formidlet både muntlig og skriftlig bl.a. overfor det MAN-tilknyttete selskapet som nettopp har inngått en milliardkontrakt med Forsvaret om leveranse av militære kjøretøyer?

Begrunnelse

I sitt svar av 17.6.2014 på mitt spørsmål av 6.6.2014 redegjør forsvarsministeren nærmere for de krav Forsvarsdepartementet stiller til leverandører som gjør seg skyldig i etiske overtramp, bl.a. om å gjøre opp for seg overfor dem som er rammet. Utgangspunktet for spørsmålet var en bekymringsmelding fra et norsk rederi som mener seg påført store tap på grunn av slik atferd fra et selskap innenfor konsernet MAN.
I sitt svar begrunner forsvarsministeren inngåelse av milliardkontrakt med Rheinmetall MAN Military Vehicles med at de ikke fant grunnlag for å koble eventuelle etiske overtramp i selskapet MAN Turbo & Diesel med Forsvarets kontraktspart. Jeg har forståelse for at konsernstruktur og selskapsmessige tilpassinger kan gjøre en slik kobling krevende. Samtidig gir det grunn til årvåkenhet når de to industrigiganter – herunder MAN - som sammen eier det selskapet Forsvaret skal kjøpe lastevogner av – begge er utsatt for etterforskning og gransking i ulike sammenhenger for korrupsjon og etiske overtramp.
Det er positivt at Forsvarsdepartementet fant det riktig å foreta sine egne undersøkelser overfor MAN og har tatt bekymringsmeldingen fra det norske rederiet på alvor. Av preventive grunner er det viktig med åpenhet om dette og om de krav som Forsvaret stiller til sine leverandører. Jeg vil derfor be forsvarsministeren utdype hvordan departementet har fulgt opp denne bekymringsmeldingen, herunder om departementet har bedt kontraktspartneren Rheinmetall MAN Military Vehicles formidle klar beskjed til MAN Turbo & Diesel SE at etiske standarder må oppfylles fullt ut for å kunne oppnå framtidige kontrakter med det norske forsvaret. Relevant korrespondanse som viser departementets oppfølging på dette punkt bes tatt med i svaret.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brevet fra Stortingets president av 23. juni 2014 med spørsmål nr. 1003 fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad om etiske overtramp i MAN-konsernet. Det vises videre til Forsvarsdepartementets foreløpige svar av 30. juni. Da jeg mottok bekymringsmeldingen fra selskapet I.M. Skaugen SE (IMS) ble det umiddelbart besluttet å invitere representanter fra IMS og selskapet Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) til møte om saken. Bekymringsmeldingen fra IMS ble tatt svært alvorlig. Møtet med IMS ble avholdt 12. februar 2014, og møtet med RMMV ble avholdt 6. mars 2014. Gjenstand for møtet med IMS var å få en nærmere redegjørelse for påstandene fremsatt i brevet fra IMS av 23. desember 2013 til meg, mens formålet med møtet med RMMV var å få deres syn på de fremsatte påstandene i brevet fra IMS slik at de fikk mulighet til å komme med tilsvar. Det ble ført omforent møtereferat fra begge møtene. Konklusjonen etter møtene var at IMS er i en privat rettstvist med selskapet MAN Turbo & Diesel SE. MAN Turbo & Diesel SE er et heleid datterselskap av MAN SE, og har ingen direkte tilknytning til RMMV. RMMV har Rheinmetall AG som majoritetseier, og er underlagt Rheinmetalls styrings- og instruksjonsrett. Det er dessuten Rheinmetalls omfattende etiske regelverk som RMMV forholder seg til. Det ble ikke funnet grunnlag for å koble RMMV med MAN Turbo & Diesel SEs forhold til IMS. Etter møtene med IMS og RMMV og etter at de omforente møtereferatene ble sendt ut, har det funnet sted en uformell dialog, herunder et nytt møte mellom IMS og Forsvarsdepartementet. Deretter ble det sendt avsluttende brev om saken. I brevet til RMMV understrekes bl.a. viktigheten av at de etiske retningslinjene som er trukket opp for anskaffelser til forsvarssektoren, blir fulgt. I tillegg ble RMMV anmodet om å videreformidle til rette ledelsesnivå i MAN Turbo & Diesel SE at høy etisk standard hos leverandører er et kriterium for å vinne fremtidige kontrakter med det norske forsvaret. Forsvaret tar arbeidet innenfor holdninger og etikk, herunder etisk handel, svært alvorlig. Det gjennomføres egne e-læringskurs hvor regelverket gjennomgås. FD har etablert et eget senter for integritetsbygging som bidrar aktivt i anti-korrupsjonsarbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Før inngåelse av kontrakter krever Forsvaret at mulige leverandører leverer inn en egenerklæring om hvordan bedriftenes etiske regelverk er samt hvordan det følges opp internt i selskapet. Det er egne klausuler i Forsvarets kontrakter som gjør at Forsvaret kan avslutte kontraktsforholdet dersom en bedrift dømmes for korrupsjon eller lignende forhold. Forsvarsdepartementet vil selvsagt følge nøye med på lastevognanskaffelsen i fremtiden, slik vi også gjør ved andre anskaffelser.