Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1005 (2013-2014)
Innlevert: 23.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 26.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDI har bestemt å legge ned Stavanger asylmottak. Dette har skapt store reaksjoner, både blant beboere og politikere i Stavanger. Mottaket blir betegnet som vellykket og mange av beboerne har bodd der lenge og fått sterk tilknytning til Stavanger.
Kan Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren redegjøre for hva slags vurdering som er lagt til grunn for nedleggelse av mottaket i Stavanger?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for at alle som søker beskyttelse får et tilbud om innkvartering i asylmottak. Departementet har delegert denne oppgaven til Utlendingsdirektoratet (UDI) og samtidig sagt at ev. inngåelser av kontrakt om mottaksdrift skal skje etter anskaffelsesregelverket.
På grunn av variasjon i antall asylsøkere som kommer til landet, og antallet som flytter ut av mottak, vil behovet for mottaksplasser hele tiden variere. UDI har ansvaret for å sikre tilstrekkelig kapasitet i mottakssystemet til enhver tid tilpasset behovet. Avtalen UDI har inngått for drift av Stavanger mottak er ikke sagt opp, men har utløpsdato 31.8.2014, etter seks års drift. UDI har på bakgrunn av sine vurderinger besluttet å ikke konkurranseutsette plassene ved Stavanger mottak, men å la avtalen utløpe.