Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1017 (2013-2014)
Innlevert: 24.06.2014
Sendt: 25.06.2014
Besvart: 02.07.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Tilgjengelige tolker er en forutsetning for hørselshemmedes deltakelse i samfunnslivet. I Vestfold opplever man at tolketjenestene på dagtid er gode, mens kapasiteten i helgene og på kveldstid er varierende. Tilbakemeldinger tyder på at dette først og fremst skyldes for få fast ansatte tolker og at oppdragene som tilbys frilanstolkene er frivillige.
Hva vil og kan statsråden gjøre for å bedre tolketjenesten på ettermiddag, kveld og i helger?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg har forståelse for at tolkebrukerne opplever at det er varierende kapasitet hos tolketjenesten i helger og på kveldstid. Etter det jeg har fått opplyst, skiller ikke situasjonen i Vestfold seg spesielt fra andre fylker, men dette er en gjennomgående utfordring i hele tolketjenesten. Det jobbes kontinuerlig for å øke dekningsgraden på tolkeområdet og for at brukerne skal få tolkehjelp når de har behov for det. Som representanten er klar over, ble tolkeområdet styrket med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 som en oppfølging av en styrking i RNB 2013 foreslått av den forrige regjeringen. For disse midlene har hjelpemiddelsentralene ansatt 15 nye tolker, åpningstidene for bildetolketjenesten er utvidet med 5 timer til kl. 20.00 på hverdager, og det er avsatt øremerkede midler til å dekke oppdragsrelaterte kostnader (overtid, reise med mer) til fast ansatte tolker. Jeg er klar over at korte tolkeoppdrag utenfor tolketjenestens åpningstider kan være vanskelig å få dekket. Direktoratet har orientert meg om at etaten i praksis er avhengig av frilanstolker for å løse disse oppdragene. Tolketjenesten kan imidlertid ikke pålegge frilanstolkene å ta bestemte oppdrag. På initiativ av regjeringen er det igangsatt et ettårig pilotprosjekt i tre fylker (Hordaland, Rogaland og Buskerud) hvor oppdragsrelaterte kostnader for fast ansatte tolker blir belastet over stønadsbudsjettet i stedet for over hjelpemiddelsentralenes driftsbudsjett. På denne måten vil fast ansatte tolker i forsøksfylkene kunne ta oppdrag som tidligere har vært satt ut til frilanstolkene. Dette gir Arbeids- og velferdsetaten større mulighet til å disponere de fast ansatte tolkene på en mer effektiv og fleksibel måte. Prosjektet vil bli evaluert ved prosjektslutt i 2015. Jeg håper forsøket vil vise at dette bidrar til en bedring, men her må jeg avvente resultatet av evalueringen. Jeg viser for øvrig til at det er varslet i regjeringsplattformen at vi skal gjennomgå hjelpemiddelpolitikken. En gjennomgang av tolkeområdet vil være en del av dette arbeidet.