Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1029 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Flere land har kommet lenger enn Norge med utvikling av fullskalaprosjekter for CCS ved kraftproduksjon. Både USA, Canada og UK. I Klimaforliket slås det fast at Norge skal realisere et fullskala CCS innen 2020.
Vil statsråden vurdere det som aktuelt å gå sammen med UK for å sikre finansiering til deres CCS-anbudskonkurranse, mot at UK bidrar tilsvarende til realisering av et anlegg i Norge?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen vil satse bredt på å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2 og har besluttet at det skal utarbeides en strategi for arbeidet med CO2-håndtering. Både FNs klimapanel og IEA viser til at fangst og lagring av CO2 vil være nødvendig for å nå togradersmålet. Samtidig er CO2-håndteringen utfordrende både med tanke på å utvikle teknologien videre, redusere risiko og kostnader og finne gode prosjektmodeller. Regjeringen la i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år fram i status inkludert hovedmål for arbeidet med strategi for CO2-håndtering. Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Det inkluderer regjeringens ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Regjeringen er opptatt av å avklare mål og behov for arbeid og at ulike tiltak blir vurdert på en systematisk og grundig måte. Regjeringen vil fram mot statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien, inkludert videre kartlegging av muligheter for realisering av fullskalaanlegg.