Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 03.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Sikkerheten i mange tinghus er dårlig, og betydelige oppgraderinger og dels nybygg er påkrevd.
Har ministeren til hensikt å gjøre noe med dette problemet raskt, og vil han følge Domstolsadministrasjonens anbefalte prioriteringer?

Begrunnelse

Flere tinghus i Norge lider av manglende funksjonalitet, lite tidsriktig utforming og sikkerhetsutfordringer. Sikkerheten for ansatte i domstolene er i denne sammenheng viktig. I tråd med samfunnsutviklingen opplever ansatte i større grad enn tidligere trusler og situasjoner kan være farlige. Domstoladministrasjonen foretar prioriteringer av oppgraderinger og nybygg, mens det er overlatt til de politiske organene å foreta de endelige vurderingene. Domstolsadministrasjonens prioriteringer er basert på lokale innspill. Det er viktig å lytte til disse, så sant det ikke foreligger andre tungtveiende grunner. En må videre kunne forutsette at man forholder seg til dagens domstolstruktur.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av at straffesakskjeden skal være effektiv og at domstolene skal ha nødvendige rammevilkår for en forsvarlig drift. Domstoladministrasjonen utreder og begrunner behovet for nye domstolslokaler og sikrer at nye lokaler har den nødvendige funksjonalitet. I tillegg har Domstoladministrasjonen hovedansvaret for inngåelse og reforhandling av større leieavtaler. Samlet utgjør driftsbevilgningene for tingrettene og lagmannsrettene 1,76 milliarder kroner i 2014. For byggesaker som ikke kan dekkes innenfor rammen av domstolenes bevilgning, fremmer Domstoladministrasjonen egne satsingsforslag i forbindelse med regjeringens ordinære statsbudsjettprosesser.
Jeg har god dialog med Domstoladministrasjonen om domstolenes behov og prioriteringer. Satsingsforslagene fra Domstoladministrasjonen behandles grundig både gjennom skriftlig korrespondanse og møtevirksomhet. Som det fremgår av spørsmålet, er innspillene til Domstoladministrasjonen basert på innspill fra lokale domstoler. Samtidig er det Domstoladministrasjonens oppgave å foreta nødvendige overordnede prioriteringer og ha en helhetlig tilnærming til hvordan domstolene best mulig kan oppfylle de kravene som settes av Stortinget. Dette innebærer prioriteringer mellom ulike innsatsfaktorer, herunder endringer i domstolenes lokaler sett opp mot antall dommerstillinger og saksbehandlerstillinger ved den enkelte domstol, kompetanseutvikling og IKT-utvikling.
Jeg jobber for at vi skal finne gode og hensiktsmessige løsninger for domstolene, og domstolsbygg inngår i dette bildet. For øvrig er arbeidet med statsbudsjettet for 2015 ennå ikke sluttført. Regjeringens budsjettforslag legges fram først i begynnelsen av oktober, og departementet kan derfor ikke si noe mer om bevilgningen til domstolene for 2015 på nåværende tidspunkt.