Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1056 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 06.08.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): De ideelle ruskollektivene opplever en nedgang på 30 % i antall innsøkinger.
Er dette i tråd med regjeringens satsing på barnevern og rus?

Begrunnelse

Ruskollektivene er viktige behandlingstilbud for mange ungdommer som er under barnevernets omsorg. De ideelle ruskollektivene utgjør gode alternativer for ungdom og unge voksne med rusproblemer. Behandling av ungdom med atferdsproblematikk, skadelig rusbruk og tilhørende psykiske lidelser er av bærebjelkene for de fire ideelle ruskollektivene Tyrili, Hiimsmoen, Klokkergården og Fossumkollektivet. De er avhengig av å ha til sammen 100 barnevernsplasseringer for å opprettholde dagens drift.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Dette svaret er avgrenset til kun å gjelde Bufetats kjøp av plasser i ruskollektiv for å gi riktig tilbud til unge som er under barnevernets omsorg. Helseforetakenes kjøp av behandlingsplasser ved ruskollektivene utgjør volummessig en større andel enn det som kjøpes av Bufetat. Disse omtales ikke i dette svaret. Jeg har i forbindelse med utarbeidelse av svar på dette spørsmålet innhentet informasjon fra Bufdir.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement, og bidrar til at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn.
De ideelle rusbehandlingsinstitusjonene (ruskollektivene) hadde i 2011 tidvis et særlig lavt belegg og var bekymret for driften. Sommeren 2012 ble det derfor tatt kontakt med Bufdir for å komme frem til en mer forutsigbar avtaleform. Ruskollektivene hadde til da hatt avtaler der Bufetat kun betalte for plasser som ble brukt.
Fra og med januar 2013 ble avtalene mellom Bufdir og de aktuelle aktørene endret. Dette innebærer at Bufetat garanterer for uttak av et minimum antall oppholdsdager i halvåret for hvert av de fire ruskollektivene Tyrili, Fossum, Klokkergården og Hiimsmoen. Minimum antall oppholdsdager etaten forhåndsbetaler og garanterer for etter endringen tilsvarer 82 plasser. Dette er ikke en øvre grense for hvor mange plasser Bufetat kan benytte, men et garantert uttak for å sikre forutsigbare driftsvilkår i perioder med særlig lavt belegg. Det finnes i tillegg 20 statlige rusinstitusjonsplasser.
Når en kommune etterspør rusbehandlingstilbud til ungdom med hjemmel i barnevernlovens § 4-24 eller § 4-26 er det nasjonalt inntaksteam i Bufetat som vurderer hvilket rusbehandlingstilbud som passer best for den aktuelle ungdommen basert på informasjon fra kommunen. Kapasitet i statlige tiltak og plasser Bufetat garanterer for hos ideelle aktører skal benyttes så langt det er mulig og i henhold til ungdommens behov.
Bufetats nasjonale inntaksteam har i perioden 11. september 2013 til 30. juni 2014 kartlagt 125 ungdommer med alvorlig og vedvarende rusproblematikk. 117 av disse er etter en grundig vurdering og vedtak tilbudt behandlingsplass, 74 ungdommer i ideelle ruskollektiv, 23 hos kommersielle aktører og 20 i et statlig tiltak.
Fra 2012 til 2013 er det en økning på 21 plasseringer, fra 170 til 191, i ideelle ruskollektiv. Dette utgjør en økning på 12,4 %. Endringer fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 2014 viser en liten nedgang på 4,7 % totalt sett, men innenfor slike korte tidsrom er en nedgang på seks plasseringer ikke markant. Antall innsøkinger i ulike typer barneverntiltak varierer fra kvartal til kvartal og spesielt gjelder dette dersom man vurderer konkrete målgrupper og behandlingstyper, som tilfellet er her. Utvalget er lite og antallet samlet sett så lavt at naturlige variasjoner kan synes som relativt store variasjoner i statistikken. Fagdirektoratet mener derfor at det er mer relevant å se på bruken av de ulike tiltakene over tid.
Representanten Aasrud sier i begrunnelsen for spørsmålet at de ideelle ruskollektivene trenger 100 plasseringer for å opprettholde driften. Tallene fra 2012 og 2013 tyder på et nivå på bruken av tiltakene som ligger høyere enn dette. Bufetat har som nevnt en avtale med kollektivene som garanterer for uttak av et minimum antall oppholdsdager i halvåret på 82 plasser. Dette er ikke en øvre grense for hvor mange plasser Bufetat kan benytte hos ruskollektivene, men et garantert uttak for å sikre forutsigbare driftsvilkår i perioder med særlig lavt belegg.
Hvorvidt plassering i et ruskollektiv eid av en ideell stiftelse/organisasjon er det riktige vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen baseres på utredning gjort av kommunen supplert med en kartlegging gjennomført av Bufetats inntaksteam. Vi mener dette øker treffsikkerheten i tiltaksvalget og reduserer risiko for utilsiktede flyttinger samt øker mulighetene for den enkelte ungdom å nyttiggjøre seg behandlingen.