Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1061 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hvorfor benytter ikke Statens autorisasjonskontor (SAK) seg av den europeiske/internasjonale standarden European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) når de vurderer utdanning fra utlandet som grunnlag for autorisasjon i norsk helsevesen?

Begrunnelse

Undertegnede har fått flere henvendelser fra sykepleiere med utdanning fra utlandet, som har fått avslag på søknader om autorisasjon i Norge. I den forbindelse er undertegnede gjort kjent med at det er variasjon med hensyn til på hvilken måte Statens autorisasjonskontor benytter ECTS ved vurdering av hvilken utdanning som gir grunnlag for autorisasjon i Norge. ECTS er et internasjonalt anerkjent system for å sammenligne vekt og karakter på kurs på universitets- og høyskolenivå på tvers av land og institusjoner. ECTS ble først introdusert for å gjøre utveksling enklere i forbindelse med Erasmus-programmet, men er i dag innført, eller i ferd med å innføres, i en rekke europeiske land gjennom Bologna-prosesseSystemet benyttes ved alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og burde også benyttes av Statens autorisasjonskontor som grunnlag for vurdering av autorisasjon i helsevesenet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først poengtere at hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientens sikkerhet, og å bidra til at befolkningen har tillit til norsk helsetjeneste.
SAK har ansvar for å vurdere søknader om autorisasjon og lisens uansett hvor utdanningen har sin opprinnelse. Søkere med utdanning fra land utenfor EØS-området blir vurdert etter vilkårene i helsepersonelloven som sier at søker har rett til autorisasjon når deres utdanning vurderes som jevngod med tilsvarende norsk utdanning.
Helsedirektoratet opplyser at SAK benytter flere metoder for å verifisere opplysninger i søknader for å sikre at resultatet blir riktig. ECTS benyttes også, spesielt der utdanningsinstitusjonene oppgir studie- og fagplaner i ECTS. SAK sin erfaring er at utdanningsinstitusjoner utenfor EU/EØS-området oppgir annen verdi enn ECTS i sine utdanningsdokumenter, og SAK ber derfor om at de aktuelle verdiene som benyttes i det enkelte land eller lærested oppgis i antall arbeidstimer slik at SAK kan omregne til timer og ECTS.
Det er dokumentene fra utdanningsstedet som bestemmer hvorvidt ECTS kan brukes når SAK vurderer jevngodhet i søknader om autorisasjon fra helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS-området.