Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1069 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 08.07.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilke regler gjelder for oppholdstillatelse for personer som skal drive business og investere risikokapital i Norge?

Begrunnelse

Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet har en satsning som heter Invest in Norge (markedsføres bl.a. via nettsiden www.invinor.no). I den forbindelse er det viktig at en investor som vurderer å investere i Norge også har fleksibilitet med å reise inn og ut av Norge og evt. kan være bosatt i Norge over lengre tid.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Spørsmålet gjelder, slik jeg oppfatter det, spørsmål om regelverket for personer som ønsker oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, enten som arbeidstaker eller som selvstendig næringsdrivende eller tjenesteyter. Som hovedregel må alle utlendinger ha oppholdstillatelse for å oppholde seg og arbeide i Norge. Unntatt fra kravet er (bl.a.) nordiske borgere og personer som omfattes av retten til fri bevegelighet i medhold av EØS-avtalen, dvs. EU-/EØS-borgere og deres familiemedlemmer. For å følge opp investeringer kan utlendinger i dag besøke Norge opp til 90 dager i løpet av enhver periode på 180 dager, uten å ha en oppholdstillatelse. Visumpliktige som besøker Norge i forbindelse med forretningsvirksomhet, må ha en invitasjon som dokumenterer formålet med besøket. Skal disse oppholde seg i Norge ut over 90 dager, må de være omfattet av et av oppholdsgrunnlagene som fremgår av kapittel 3 i utlendingsloven. De mest aktuelle for denne gruppen er: Opphold som faglært arbeidstaker etter utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1. Her kreves at man har en arbeidsgiver i Norge, og bl.a. fagutdanning på minst videregående skoles nivå eller tilsvarende bachelor fra universitet eller høyskole, og det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår. En slik tillatelse gis i første omgang for to år, men kan gi grunnlag for permanent opphold.
Tilsvarende krav om fagutdanning/utdanning på høyere nivå gjelder også tillatelse til utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, dvs. personer som utfører tjenester i Norge for en utenlandsk virksomhet. Dette fremgår av utlendingsloven § 24 jf. utlendingsforskriften § 6-13 og § 6-14. Slike tillatelser kan henholdsvis gis for inntil seks eller fire år. Personer som skal drive selvstendig næringsvirksomhet i Norge kan få oppholdstillatelse i inntil fire år, jf. utlendingsloven § 25. I tillegg til tilsvarende krav om å være faglært, jf. ovenfor, må man også kunne dokumentere grunnlaget for næringsvirksomheten, jf. utlendingsforskriften § 6-18. Jeg er opptatt av at det skal være attraktivt å komme til Norge og tilby arbeidskraft og tjenester som Norge trenger, og viser til at regjeringen er opptatt av å legge til rette for et regelverk som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft, og investorer som vil skape trygge, lønnsomme og fremtidsrettede arbeidsplasser.