Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1095 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 12.08.2014
Besvart: 19.08.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil utenriksministeren tilby overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling?

Begrunnelse

I brev til utenriksministeren datert 8. august i år anmoder Klinikkoverlege/professor dr.med. Mads Gilbert regjeringen om å tilby palestinske skadepasienter behandling ved norske sykehus. Den humanitære situasjonen i Gaza har vært prekær lenge og er ytterligere forverret som følge av denne sommerens krig. I brevet oppgis skadde barn som trenger intensivmedisinsk oppfølging og rehabilitering som en naturlig gruppe for Norge å tilrettelegge behandling for.
I lnnst. 300 S (2011-2012) til Meld. St. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken understreket en samlet komité betydningen av at utenriks- og utviklingspolitikken også må avspeile etiske og politiske hensyn som går ut over det som følger av statenes forpliktelser i konvensjonene om menneskerettighetene.
Situasjonen på Gaza er nå slik at ingen stat er i stand til å ivareta befolkningens rettigheter slik de oppgis i artikkel 12 i FNs konvensjon om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Kapasiteten for behandling av alvorlig krigsskadde i Gaza er langt overskredet. Særlig skadde barn er utsatte, ofte har de tilleggsbehov og befinner seg i svært vanskelige psykososiale situasjoner.
Norge har et langt engasjement i området og er leder i giverlandsgruppen for De palestinske selvstyreområdene (AHLC). Å tilby utvalgte palestinske skadepasienter medisinsk behandling i Norge ville være å ta humanitært ansvar i en krisesituasjon. Våre beredskapsplaner og medisinske kompetanse, samt ressurspersoner som kjenner situasjonen, gjør oss godt skikket til å avhjelpe noen av de kritiske manglene det offentlige palestinske helsevesenet nå lider under.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen i Gaza er svært alvorlig, med mange skadde og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. Jeg berømmer og takker helsepersonell, helsemyndigheter, frivillige organisasjoner og Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Gaza for deres innsats den siste måneden. Med bortimot 2000 drepte og om lag
10 000 sårete er palestinsk helsevesen under meget sterkt press.
Norge har løpende kontakt med WHO i Gaza, som sammen med palestinske helsemyndigheter koordinerer evakuering av sårete fra Gaza. WHO opplyser at det ikke er umiddelbare behov for at Norge tar imot pasienter for behandling. Nå prioriteres evakuering til Vestbredden, Øst-Jerusalem og naboland, både av hensyn til reisevei for pasienten og medfølgende, samt kostnader. Vi har fått opplyst at det er kapasitet tilgjengelig lokalt, slik at mange pasienter fra Gaza vil kunne behandles på palestinske sykehus. Utenriksdepartementet har besluttet å bevilge 10 millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjoneners evne til å behandle flere sårete. Regjeringen har i tillegg bevilget 30 millioner kroner i ekstraordinær humanitær innsats på Gazastripen i juli. Disse midlene har i hovedsak gått til akutt medisinsk hjelp gjennom organisasjoner som WHO, Norwac og Røde Kors som vi har et langsiktig samarbeid med. Norske humanitære midler har også bidratt til WHOs evakueringsarbeid. Totalt har Norge bidratt med 160 millioner kroner til humanitær bistand i år. Vi vurderer løpende å øke denne innsatsen. En betydelig del av den humanitære støtten til Palestina har over flere år gått til å bygge kapasitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Total bistand til Palestina, inkludert støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er planlagt til ca. 800 millioner kroner i 2014. Mye av støtten går til det palestinske stats- og institusjonsbyggingsarbeidet. Vi har tett kontakt med palestinske helsemyndigheter, WHO og Norwac om den humanitære situasjonen og behov for støtte til medisinsk behandling av sårete. Selv om mange kan behandles lokalt, kan det være spesielle tilfeller der pasienten har behov for ekspertise som ikke er tilgengelig lokalt eller i naboland. I slike situasjoner vil vi åpne for behandling i Norge.