Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2013-2014)
Innlevert: 21.08.2014
Sendt: 21.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener helseministeren at styret i Sykehuset Telemark har gjennomført omstillingene ved Rjukan sykehus med tilfredsstillende respekt og hensyn til de ansatte, med åpenhet, medvirkning og involvering og kan helseministeren gi en avklaring på hva som vil være de ansattes situasjon etter 1. oktober, og bringe en nøyaktig oversikt over hvor mange av fagpersonellet som etter omstillingene vil beholdes som ansatte i Sykehuset Telemark Hf?

Begrunnelse

I høringsdokument Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF står det blant annet følgende om omstillingsprosessen:

«Gjennomføring av sykehusets Utviklingsplan 2014-2016 vil medføre at Sykehuset Telemark (STHF) må gjennomføre omstillingsprosesser og organisasjonsmessige endringer. Dette vil få personalmessige konsekvenser. Når det gjelder endringsprosesser som får følger for ansatte, skal det tilstrebes å gjennomføre omstillingsprosessene på en slik måte at det utvises respekt, og det skal tas hensyn til ansattes situasjon. Informasjon og åpenhet skal ivaretas ved medvirkning og involvering. Alle skal behandles på en ryddig og profesjonell måte. Det er til en hver tid gjeldende lov og avtaleverk som skal følges, og de tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres aktivt for at prosessene skal bli så gode som mulig.»

På tross av disse formuleringene kommer det nå stadige signaler om at de ansatte ved Rjukan sykehus er usikre på sin arbeidssituasjon etter 1. oktober og videre. Det synes som om foretaket gjennomfører omstillingene med mangel på respekt, hensyntagen, informasjon, åpenhet, medvirkning og involvering, ryddighet og profesjonalitet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehuset Telemark skal gjennom en krevende omstillingsprosess som følge av endringene i Utviklingsplanen 2014-2016. Prosessen følger omstillingsretningslinjer som er utviklet i samråd med tillitsvalgte, og som beskriver i detalj trinnene i omstillingsprosessen. Helseforetaket har opplyst at de følger opp disse retningslinjene og at krav i lov og avtaleverk ivaretas i den pågående prosessen. Ledelsen ved sykehuset gjennomfører både formelle drøftinger etter arbeidsmiljøloven og uformelle møter med tillitsvalgte, samt at linjeledelsen sørger for at alle medarbeidere som berøres av omstillingen får samtaler om sin arbeidssituasjon og muligheter for annen stilling m.v.

Som helse- og omsorgsminister finner jeg det ikke riktig å gå inn i den konkrete omstillingssituasjonen. Dette vil etter min oppfatning stride mot styringsmodellen i spesialisthelsetjenesten, samtidig som dette er krevende prosesser som må løses lokalt mellom ledelsen, tillitsvalgte og den enkelte medarbeider. Jeg forutsetter imidlertid at helseforetaket respekterer lover og avtaleverk, og at de ivaretar sine medarbeidere på en ansvarlig og profesjonell måte. Jeg vil avslutningsvis nevne at Sykehuset Telemark har opplyst at arbeidet med innplassering ikke er sluttført, og at det derfor er vanskelig å svare på hvor mange som vil få tilbud om annen stilling ved Sykehuset Telemark.