Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1148 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sette nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttets virksomhet i Nord-Norge til side og utrede hva som kreves for å møte behovet for økt kartlegging og kontroll med dyrehelse, blant annet sett i lys av rapporten "Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak", og er tiltak mot og økt kunnskap om antibiotikaresistens en del av mandatet til Veterinærinstituttets prosjekt for å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr?

Begrunnelse

Veterinærinstituttet har foreslått å legge ned virksomheten i grønn sektor (varmblodige dyr) i Nord-Norge, legge ned Veterinærinstituttet i Tromsø og flytte gjenværende virksomhet til Harstad. En slik foreslått organisering er ikke utredet. Dersom Veterinærinstituttets planer for sine avdelinger i Nord-Norge gjennomføres innebærer det at Veterinærinstituttet ikke lenger skal ha kompetanse på sykdomsdiagnostikk og patologi på varmblodige dyr i landsdelen.
Statsråden har 19. mars og 18. juni svart Stortinget at Stortinget vil bli forelagt saken på egnet måte. Statsråden opplyste også 18. juni om at Veterinærinstituttets styre etter et møte med departementet har vedtatt at de vil arbeide videre med å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr og at de vil etablere et eget prosjekt for dette som er planlagt å gå ut 2014.
Rapporten "Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak", ble lagt fram 18. august, og er utarbeidet av en tverrsektoriell arbeidsgruppe på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I rapporten vektlegges økt behov for kartlegging av antibiotikaresistens i ulike miljøer, sitat:

"Tiltaksområde 1 Kartlegging av reservoar.

Dette tiltaksområdet peker på behovet for bedre kartlegging av i hvor stor grad antibiotikaresistens finnes i ulike miljøer. Slike kartlegginger må gjentas med regelmessige mellomrom for å følge utvikling og vil være helt nødvendige for å møte effekter av tiltak som kan påvirke forekomsten. Innenfor flere områder må etableres nye overvåkings-/kartleggingsområder, mens for andre er det snakk om en betydelig utvidelse av pågående overvåkingen (f.eks. mat, dyr og miljø). Summene under dette tiltaket er store og gjenspeiler at det kreves en betydelig innsats for å skaffe en bedre og samlet oversikt over omfang av antibiotikaresistens både hos mennesker, mat, dyr og øvrige miljø."

Gjennomføres Veterinærinstituttets planer for Nord-Norge vil viktig kompetanse til å bistå i slik kartlegging være svekket i landsdelen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er opptatt av at Veterinærinstituttet viderefører arbeidet med å effektivisere virksomheten og gjøre prioriteringer innen det samlede ansvarsområdet. Den samlede kompetansen skal utvikles og utnyttes enda bedre.
Etter møte med meg har Veterinærinstituttet besluttet å videreføre obduksjonstilbudet i Nord-Norge til de har vurdert Veterinærinstituttets samlede obduksjonsvirksomhet. Jeg har overfor Veterinærinstituttet gitt uttrykk for at jeg er opptatt av at det blir gjort tiltak som sikrer at sykdomsberedskap og helseovervåking i Nord-Norge kommer styrket ut av endringene.
Helseovervåkning, herunder overvåkning av antibiotikaresistens, er ikke en del av beredskaps- og obduksjonsvirksomheten, og er således ikke en del av mandatet i Veterinærinstituttets prosjekt for å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr.
Veterinærinstituttet gjør et omfattende arbeid når det gjelder antibiotikaresistens. De har i mange år koordinert NORM-vet (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler), de analyserer store mengder prøver i Mattilsynets overvåkningsprogrammer og de har betydelig forskningsaktivitet når det gjelder antibiotikaresistens.
Jeg legger til grunn at Veterinærinstituttet sikrer at dette arbeidet blir ivaretatt på en god måte i samarbeid med blant andre Mattilsynet og humanmedisinske miljøer.
Jeg ser derfor ikke grunn til å gripe ytterligere inn i det utredningsarbeidet som Veterinærinstituttet nå gjennomfører, for å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr.