Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2013-2014)
Innlevert: 03.09.2014
Sendt: 04.09.2014
Besvart: 09.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan justisministeren opplyse hvor mange ganger hjemlene i utlendingsloven § 106 første ledd, bokstav c) er brukt i arbeidet med å redusere antall personer med ulovlig opphold og ukjent oppholdssted, og er han fornøyd med politiets innsats og resultater i den sammenheng?

Begrunnelse

Viser til justisministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 150 (2013-2014), datert 6. desember 2013, hvor det fremgår at justisministeren vil be om en forklaring fra POD.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet har rapportert at utlendingslovens § 106 første ledd bokstav a), b) og c) ble benyttet 1145 ganger i 2013. 21 av 27 politidistrikter har ikke mulighet til å skille ut bruken av § 106 første ledd bokstav c) fra bokstav a) og b). Det er således ikke mulig å opplyse hvor mange ganger hjemmelen er blitt brukt. De seks politidistriktene som har rapportert adskilt på bokstav a), b) og c) har ikke benyttet hjemmelen i bokstav c), men det må tillegges at dette er mindre politidistrikter.
For å fengsle etter utlendingsloven § 106 1. ledd bokstav c) er det et krav om at utlendingen ikke har overholdt et pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Rapportering fra politidistriktene tilsier at det i aktuelle saker som oftest også er tvil om identitet eller det konstateres unndragelsesfare, og at politiet derfor velger å benytte fengslingshjemlene i § 106 1. ledd bokstav a) eller b) i stedet.
Departementet har i tildelingsbrevet for 2014 presisert at politiet skal benytte handlingsrommet som ligger i utlendingsloven §§ 105 og 106, for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sikre effektivt returarbeid. Jeg forutsetter at politiet tar i bruk de metodene som er mest effektive og hensiktsmessige.