Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1212 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Besvart: 19.09.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvordan vil Klima- og miljøministeren sørge for at vi får de nødvendige utredningene som ser på strømforhold og den reelle forurensningsrisikoen ved dumping av gruveavfall i Repparfjorden, og vil ministeren sørge for bedre utredning av påvirkning på naturmangfoldet når ny informasjon tilsier at Miljødirektoratets tidligere forutsetning om «liten sannsynlighet for spredning av gruveavgang» ikke lenger er riktig?

Begrunnelse

I mars 2014 godkjente Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reguleringsplanen i Kvalsund i Finnmark, hvor gruveselskapet Nussir har søkt om å dumpe gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Den godkjente reguleringsplanen legger opp til at 30 millioner tonn avfall kan bli sluppet ut i fjorden over en periode på 20 år. I vedtaket heter det at:

«De miljømessige forholdene, herunder strømningsforholdene og utlekking av tungmetaller ved den planlagte gruvedriften, anses å være godt nok utredet som grunnlag for vedtak av reguleringsplanen. I arbeidet med utslippstillatelsen må det likevel tas stilling til om det er behov for ytterligere undersøkelser og tilstandsrapporter av fjorden før eventuell tillatelse gis.»

Utslippssøknaden er nå til behandling hos Miljødirektoratet, som skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.
I forbindelse med behandling av plansaken uttalte Miljødirektoratet i brev av 26. september 2013 til Miljøverndepartementet at:

«[...] det ikke er behov for ytterligere undersøkelser av strømforholdene og den vertikale sjiktningen i fjorden for å kunne fatte en beslutning i plansaken.»

De skriver videre at:

«Ut fra en forutsetning om liten sannsynlighet for spredning av gruveavgang ut over det angitte deponiområdet, er det etter Miljødirektoratets syn ikke behov for videre utredninger på marint naturmangfold for å kunne avgjøre innsigelsessaken.»

I forbindelse med behandling av utslippssøknaden har Miljødirektoratet nå bedt Det Norske Veritas og Sintef om uavhengige vurderinger av strømmålingene og modelleringene utført av Akvaplan Niva. I rapportene som nå er offentliggjort kommer DNT og Sintef med krass kritikk av arbeidet som er gjort, og peker på store mangler i miljøvurderingene som lå til grunn for regjeringens ja til det omstridte gruveprosjektet. Også Havforskningsinstituttet har ved flere anledninger kritisert det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget.
Et godt kunnskapsgrunnlag er en av grunnpilarene i norsk forvaltningssystem. Offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal bygge på kunnskap om naturen og effekten av påvirkninger. I denne saken har nå flere uavhengige institusjoner påpekt manglende kunnskapsgrunnlag.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Miljødirektoratet vil behandle utslippssøknaden grundig på vanlig måte i tråd med kravene i forurensningsloven og vil i den forbindelse også vurdere eventuelle nye opplysninger i saken. I sitt arbeid involverer direktoratet ulike fagmiljøer i den grad det er nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag i saken.
Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtaket og jeg finner det derfor ikke riktig å uttale meg nærmere om saken nå.