Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1215 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Besvart: 19.09.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Stiller statsråden seg bak Høyres ønske om å tømme fylkeskommunen for oppgaver?

Begrunnelse

På Stortinget er det flertall for å beholde fylkeskommunen, eller ev. et nytt regionalt folkevalgt nivå til erstatning for fylkeskommunen. Statsråden har så seint som i forbindelse med Arendalsuka sagt at fylkeskommunen vil bestå. Ny usikkerhet er imidlertid skapt etter at Høyres kommunalkonferanse signaliserte at man ville tømme fylkesnivået for oppgaver. Det er derfor viktig at kommunalministeren avklarer om han vil legge stortingsflertallet eller egne partistandpunkter til grunn for det videre arbeidet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Sundvolden-erklæringen heter det at:

”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.”

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor satt i gang et arbeid med å vurdere oppgaver som nå ligger hos fylkeskommunen, fylkesmannen og staten for øvrig. Jeg tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner i en melding til Stortinget våren 2015.
Jeg viser til Stortingets enstemmige vedtak 18. juni i år ved behandlingen av Venstres representantforslag i Dok 8:26 S (2013-2014):

” Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til Stortinget om dette våren 2015.”

I tråd med Stortingets vedtak har jeg startet arbeidet med å utrede regionspørsmålet, med utgangspunkt i tidligere utredninger. Møreforsking er tildelt oppdraget og rapport vil etter planen foreligge i november. Jeg mener det er naturlig at temaet omtales i stortingsmeldingen om oppgaver våren 2015. Jeg legger vekt på å ha god dialog både med partier i Stortinget og med representanter for fylkeskommunene i dette arbeidet, og mottar gjerne innspill i prosessen.