Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1228 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 24.09.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er den politiske begrunnelsen for at regjeringen har gitt Forsvarsbygg beskjed om å sette ut renholdet i Forsvarsbygg på anbud?

Begrunnelse

I en pressemelding på www.forsvarsbygg.no sier administrerende direktør at Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører snarest, og senest innen 1. august 2015.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. september 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Helga Pedersen om ivaretakelse av Forsvarets behov for renholdstjenester.
Regjeringen har som mål å effektivisere offentlig sektor, der konkurranse skal være et gjennomgående element i bidraget til effektiv bruk av samfunnets ressurser. For forsvarsektoren betyr det å sikre at hver forsvarskrone benyttes der den kan skape mest mulig operativ evne.
Totalt bruker forsvarssektoren i overkant av 300 millioner kroner i året på renhold, og Forsvarsbygg er monopolleverandør til Forsvaret. En arbeidsgruppe under ledelse av Forsvarsdepartementet gjennomgikk i 2013 forvaltningsmodellen for eiendom, bygg og anlegg, med sikte på å avdekke mulige forbedringer i anvendelsen av modellen. En av de overordnede konklusjonene fra dette arbeidet var å treffe tiltak som sikret opprettholdelsen, og om mulig utvidelse, av brukers (Forsvarets) valgfrihet innenfor modellen. Kjøp av renholdstjenester var ett av områdene der brukerrepresentanter fremholdt ønske om å oppheve forvalters rådende monopolsituasjon, og åpne for at bruker kunne kjøpe tjenesten i et eksisterende marked.
Forsvarsbygg benytter seg allerede i dag av en betydelig andel innleid renholdspersonell. Når timeprisen på egenproduserte tjenester i staten vurderes opp mot eksterne tjenester, så er det sentralt at merverdiavgiften blir tatt hensyn til i sammenligningen. Når dette gjøres viser erfaringene at det er en betydelig differanse på timepris i favør av eksterne renholdstjenester. Det å åpne for konkurranse om disse tjenestene vurderes over tid potensielt å kunne frigjøre titalls millioner kroner hvert år. Det forsvarssektoren sparer på effektiviseringen, skal brukes der det kan skapes mest mulig operativ evne. Intern ressursfrigjøring gjennom effektivisering har vært, og vil fortsette å være, en sentral økonomisk forutsetning for å dekke utgiftene knyttet til Forsvarets langtidsplaner.
Forsvaret skal nå kjøpe renholdstjenester i markedet basert på åpen konkurranse, når eventuelle sikkerhets- og beredskapsmessige forhold eller hensiktsmessighetsvurderinger ikke tilsier annet. Det skal ved inngåelsen av renholdskontrakter legges vekt på løsninger som ivaretar forsvarssektorens interesser på en best mulig måte, og som bidrar til en smidig gjennomføring av denne omstillingen.
Beslutningen vil ha konsekvenser for dem som i dag er sysselsatt med renhold i Forsvarsbygg. De ansattes rettigheter skal ivaretas på en god måte og i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Vi stiller også klare krav til at nye leverandører og eventuelle underleverandører ivaretar sitt samfunnsansvar, og at lover og regler følges.