Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 19.09.2014
Besvart: 01.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden ta initiativ til at helseforetakene legger opp sine innkjøp slik at de sparer miljøet for unødig frakt og emballasje?

Begrunnelse

I et innlegg i Dagens Næringsliv 21. februar 2014 tok Lab Norge opp problemstillingen med lite miljøvennlige anbud på levering av medisinsk utstyr til sykehusene. Lab Norge er bransjeforening for leverandørene av laboratorieutstyr til blant annet sykehusene i Norge.
Det pekes på at helseforetakene i anbud ofte stiller krav om korte leveringsfrister og fraktfri levering av laboratorieutstyr. Fraktfri levering medfører at sykehusene ikke har noe incitament til å samle bestillingene i større enheter. Man kan bestille hva som helst, når som helst, uten at det påfører helseforetaket kostnader der og da. Varene er i dag oftest på lager ute i Europa og på grunn av de lange avstandene og korte leveringsfristene må de sendes med flyfrakt til de ulike sykehusene i Norge. Hyppige bestillinger medfører at det blir mange mindre forsendelser og dermed også forholdsvis mer emballasje enn ved færre og større forsendelser.
Laboratorieutstyr brukes i sykehusene til å analysere prøver fra pasientene for diagnostisering av sykdom. Innkjøpet av det meste av dette utstyret kan planlegges over tid. Her ligger en stor potensiell miljøgevinst. Større bestillinger, og mindre bruk av flyfrakt, sparer miljøet. Flyfrakt belaster miljøet vesentlig mer enn frakt med båt, tog eller bil.
Lengre leveringsfrister for produkter, som kan planlegges innkjøpt, medfører vesentlige besparelser for miljøet. De offentlig eide sykehusene kan her gjøre grep for å foreta mer miljøvennlige innkjøp og dermed spare miljøet for betydelige CO2-utslipp.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å etablere tiltak for å møte de miljø- og klimautfordringene vi står overfor, både lokalt og globalt. Innkjøp er definert som et av innsatsområdene hvor en må utvise et slikt ansvar. Samfunnet påvirkes av våre valg i anskaffelsesprosessene og gjennom den påfølgende oppfølgingen av avtalene som inngås i offentlige anskaffelser. Norske sykehus kan oppnå store miljøgevinster både gjennom å redusere forbruket og ved å dreie forbruket i en mer miljøvennlig retning.
De regionale helseforetakene har gjennom eierkrav fra departementet blitt pålagt å gjennomføre tiltak for å bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. Arbeidet har blitt organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene (2011-2014). Et viktig tiltak har knyttet seg til miljøsertifisering. Alle helseforetakene i Norge skal innføre miljøledelse etter ISO 14001-standard og sertifiseres etter denne standarden innen utgangen av 2014.
Standarden stiller krav til leverandører og kontraktspartnere slik at de selv greier å overholde myndighetskrav og krav helseforetaket setter til seg selv. Når helseforetaket er sertifisert er det derfor forventet at det selv har metoder eller prosedyrer som sikrer at de har kontroll med de varene og tjenestene de anskaffer gjennom sine leverandører og kontraktspartnere. Det vil blant annet være mulig å legge inn konkrete krav i konkurransen for å spare miljøet for unødig frakt og emballasje, noe helseforetakene selv bør vurdere i kommende anskaffelser.
Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige innkjøpere å legge inn miljøkrav i alle anskaffelser. Det er ikke presisert i loven nøyaktig hvilke miljøkrav som skal stilles. Det er blitt et økt fokus på viktigheten av å stille miljøkrav i anskaffelser de senere årene i alle helseregionene i Norge og det har også blitt gjennomført to nasjonale prosjekter som har ført til en felles tilnærming til temaet gjennom en veileder som er anbefalt brukt i alle helseforetak. Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i delprosjekt innkjøp, et delprosjekt i det nasjonale prosjektet ”Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”. Se nærmere om dette på følgende hjemmeside:
http://www.helse-sorost-innvinn.no/brosjyrer/veileder_miljovennlige_anskaffelser.pdf
Det er i tillegg blitt en økt bruk av dialogkonferanser i forkant av anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Dette er en god møteplass hvor leverandører kan få fram sitt budskap om for eksempel miljøkrav eller andre typer innovasjoner, og eventuelt drøfte hvordan offentlige anskaffelser kan tilrettelegge for mest mulig miljøvennlige innkjøp.
Alle helseregionene i Norge er kontrollmedlemmer av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer at alle leverandører til spesialisthelsetjenesten i Norge må være medlem av Grønt Punkt Norge eller annen returordning for emballasje. I tillegg er Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge medlemmer i Svanens innkjøperklubb. Dette innebærer at man skal velge svanemerkede produkter det hvor dette er mulig og gjøre bruk av svanemerkets kriterier i anskaffelser.
Spesialisthelsetjenesten har etter min oppfatning gjennomført en rekke svært gode tiltak og har igangsatt en rekke prosesser som viser at de tar miljøansvaret på alvor. Det er samtidig verdt å merke seg at de med dette arbeidet har etablert systemer for stadig forbedring og økt bevissthet knyttet til miljøutfordringer i sektoren.