Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Besvart: 13.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å øke trafikksikkerheten på E39 i Nulandsbakken i Flekkefjord kommune?

Begrunnelse

I 2005 forelå det planer om å bygge krabbefelt på strekningen, som en del av Listerpakken. Flekkefjord bystyre satte i sin reguleringsplan krav til bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter i prosjektet, blant annet ved bygging av undergang. I 2013 foreslo igjen Statens Vegvesen krabbefelt, men også nå uten bygging av undergang. Prosjektet ble nok en gang stanset.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen, Region sør har i flere år arbeidet med planer for etablering av forbikjøringsfelt (krabbefelt) med midtrekkverk på E39 i Nulandsbakken. Utkast til reguleringsplan ble første gang behandlet av Flekkefjord kommune i 2005.
Gjeldende reguleringsplan ble godkjent av bystyret i desember 2012. Vedtaket inneholder en forutsetning om å innarbeide flere tiltak i prosjektet basert på innspill fra beboerne i området. Dette omfatter blant annet den undergangen som omtales i begrunnelsen for spørsmålet.
Flere av tiltakene lar seg ikke gjennomføre i henhold til vedtatt reguleringsplan og medfører relativt store kostnadsøkninger, ut over opprinnelig overslag på vel 80 mill. kr. I fastlagt handlingsprogram 2014-2017 er tiltaket prioritert med 5 mill. kr til prosjektering og forberedende arbeider i 2017, med tanke på finansiering og gjennomføring etter 2017.
I juni i år ble kommunen og Statens vegvesen enig om å vurdere prosjektet på nytt med tanke på å få til en omforent løsning som lar seg realisere, noe som sannsynligvis vil medføre behov for noen endringer av vedtatt reguleringsplan. I dette arbeidet vil blant annet ønsket om en undergang bli vurdert på nytt.