Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:42 (2014-2015)
Innlevert: 10.10.2014
Sendt: 10.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden vurdere å utvide pågående forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer til å omfatte valgbarheten?

Begrunnelse

20 kommuner er invitert til å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Forsøket er en oppfølging av tidligere forsøk som ble gjennomført ved kommunevalget i 2011. Nytt forsøk gjennomføres for at en skal få erfaring fra flere valg og flere kommuner. Forsøket åpner imidlertid ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Valgbarhet er i dag knyttet til stemmeretten. Den som har stemmerett har, med noen unntak, også anledning til å stille til valg. Når hensikten med en ny prøveordning er å få flere erfaringer ville det vært naturlig at man ved valget i 2015 også gjennomførte forsøk med valgbarhet for 16- og 17-åringer. Engasjerte 16- og 17- åringer vil da kunne stille på liste for de ulike partiene, og i enda større grad bli inkludert i den demokratiske prosessen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Iselin Nybø om hvorvidt personer på 16 og 17 år også skal være valgbare ved forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015.
Når vi utformet forsøket i 2015 har det vært en premiss at forsøket skulle ligne på forsøket i 2011. Det skulle ikke være mer omfattende, dvs. at det ikke skulle være flere kommuner og det samlede folketallet i forsøkskommunene skulle ligge på samme nivå som ved forsøket i 2013. Det var heller ikke aktuelt å trekke inn en ny problemstilling som forsøk med valgbarhet ville vært.
Departementet har valgt å velge ut 10 nye kommuner. Det gir oss erfaringer på de samme parametene i til sammen 30 kommuner over to valg. På denne måten utvides også erfaringsgrunnlaget.
Det er ikke aktuelt nå å utvide forsøket til også gjelde forsøk med valgbarhet. Det ville heller ikke være i samsvar med premissene for forsøket som kommunene søkte på.