Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:56 (2014-2015)
Innlevert: 14.10.2014
Sendt: 15.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Pårørende forteller at nedleggelsen av hjelpetilbudet for alvorlig syke traumepasienter i Bodø ikke har blitt fulgt opp ved at kapasiteten er økt andre steder eller at pasientene får et annet tilbud som er godt nok. Det er en fryktelig alvorlig situasjon hvis det stemmer at lovnaden om å erstatte tilbudet viser seg ikke å følges opp i virkeligheten.
Hva gjør statsråden for å sikre traumepasientene fullgod behandling, og vil helseministeren revurdere nedleggelsen om det stemmer at behandlingstilbudet ikke lenger strekker til?

Begrunnelse

Jeg har tatt opp denne saken med statsråden ved flere anledninger. I sitt svar til Dokument nr. 15:739 (2013-2014) skriver statsråden at

"Jeg har stor forståelse for at pasienter som har brukt traumetilbudet ved Nordlandssykehuset føler usikkerhet når dette nå blir erstattet av andre tilbud."

I vår kontakt med pårørende er tilbakemeldingen helt klar: alvorlig syke traumepasienter får ikke god nok hjelp. Tilbudet er ikke erstattet, det er bygget ned. Jeg ber helseministeren nok en gang se på denne saken, for å sjekke nøye hvilket tilbud som finnes. De som er syke og deres pårørende fortjener skikkelige svar, og de fortjener at helseministeren sørger for at tilbudene ikke bygges ned.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I vår kontakt med pårørende er tilbakemeldingen helt klar: alvorlig syke traumepasienter får ikke god nok hjelp. Tilbudet er ikke erstattet, det er bygget ned. Jeg ber helseministeren nok en gang se på denne saken, for å sjekke nøye hvilket tilbud som finnes. De som er syke og deres pårørende fortjener skikkelige svar, og de fortjener at helseministeren sørger for at tilbudene ikke bygges ned.”
De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, herunder personer med alvorlige traumelidelser. Jeg vil se alvorlig på en situasjon der pasientrettighetene ikke oppfylles. På bakgrunn av spørsmålet fra representanten Lysbakken har departementet derfor på nytt forelagt spørsmålet for Helse Nord RHF.
Helse Nord opplyser at pasienter med alvorlige psykiske traumelidelser har tilbud både ved distriktspsykiatrisk senter og på sykehusnivå, slik det er anbefalt fra fagrådet i Helse Nord. Det opplyses blant annet at Salten DPS har fått overført personell med kompetanse på området fra den avviklede traumeenheten i Bodø, og at dette DPSet nå har et differensiert behandlingstilbud med både døgn-, dagbehandling og gruppeterapi. Det vises til at dette er i tråd med kunnskapsbasert praksis både her og i Skandinavia for øvrig.
Traumelidelser synes å være økende i samfunnet, og det er stor faglig enighet om at hyppig forekommende tjenester så langt det er mulig og faglig forsvarlig bør gis nært folks hjemmemiljø slik at de kan settes i stand til å mestre livet sitt i lokalmiljøet. Helse Nord opplyser at det er stilt betydelige midler til disposisjon og at det organiseres kompetansehevingsprogram i traumebehandling for DPS, for å sikre pasientene i Helse Nord et likeverdig og forsvarlig tilbud.
Det er Statens helsetilsyn som har ansvar for å vurdere konkrete spørsmål knyttet til mangelfull eller uforsvarlig behandling, og som ikke minst har ansvaret for å gi pålegg der forhold må rettes opp.