Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:67 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 16.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å få på plass en oppdatert og teknologinøytral lovbestemmelse om rettighetsavklaring ved distribusjon av "TV-produsert innhold"?

Begrunnelse

Det er betydelige forbedringer i åndsverkloven som nå er til høring. Hovedutfordringen er det høringen ikke omfatter. Det haster å få på plass en oppdatert og teknologinøytral lovbestemmelse om rettighetsklarering ved distribusjon av «TV-produsert innhold» og musikk. Det må fremgå at alle aktører som utnytter andres verk skal klarere rettighetene uansett utnyttelsesform og plattform det utnyttes på. Videre må den som bruker andres verk ha bevisbyrden for at rettighetene er klarert.
I forbindelse med åndsverkloven som nå er til høring, er det kommet betydelige forandringer. Dessverre er flere viktige utfordringer utelatt. Opphavsrettsorganisasjonen Norwaco har i den forbindelse kommet med en konklusjon om at man burde innføre en godkjenningsordning når det gjelder generell avtalelisens, samtidig som de nevner at det er ønskelig med en klargjøring av de gjeldene godkjenningsreglene for å beskytte kunstnernes åndsverk. En oppdatert og teknologinøytral lovbestemmelse om rettighetsklarering vil bidra til å hindre at aktører utnytter andres verk uansett plattform.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som det vises til i spørsmålets begrunnelse, har Kulturdepartementet hatt et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Bl.a. blir det foreslått innført en bestemmelse om generell avtalelisens. Dette vil gjøre avtalelisesordningen mer fleksibel og tilpasningsdyktig overfor nye behov, ikke minst som følge av teknologisk utvikling. En slik ordning er innført i Danmark og Sverige. Ordningen har også blitt etterspurt av flere aktører i Norge – både på rettighetshaver- og brukersiden, bl.a. med henvisning til enklere klarering av distribusjon av ”TV-produsert innhold”. I departementet arbeides det nå med en proposisjon om endringer i åndsverkloven, som det tas sikte på å fremme for Stortinget før jul. Proposisjonen vil bygge på forslaget som var på høring og høringsuttalelsene til dette. Det er et grunnleggende prinsipp i åndsverkloven at enhver bruk som er omfattet av rettighetshavernes enerett, må klareres med rettighetshaverne. Unntak fra dette prinsippet gjelder dersom bruken er tillatt etter særskilte lovhjemler, som for eksempel adgangen til å kopiere til privat bruk og sitere fra offentliggjorte åndsverk. Dette prinsipp vil også ligge til grunn for utformingen av åndsverkloven i tiden som kommer. Departementet har lagt til grunn at den nye ordningen med generell avtalelisens vil bidra til enklere klarering av distribusjon av ”TV-produsert innhold”, men ser også på andre løsninger for å sikre at rettighetshavernes interesser ikke blir skadelidende på grunn av ny teknologi. Departementet planlegger å sende et forslag til ny åndsverklov på høring første halvår 2015, og vil i den sammenheng også vurdere slike løsninger.