Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:70 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Er bestemmelsen om mulighet for å pålegge tiltak avgrenset til å gjelde enkeltstående tunneler hver for seg, eller hjemler bestemmelsen pålegg til eier i tilfeller der det er et stort antall tunneler som samlet sett må anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen?

Begrunnelse

Brannvernloven § 14 gir bestemmelser om ytterligere sikringstiltak, herunder at sentrale myndigheter kan "pålegge eier av ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler mm. som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap, eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesen". Jeg går ut fra at sentral tilsynsmyndighet i medhold av lovbestemmelsen har gitt pålegg om tiltak for enkeltstående særskilt lange tunneler, og for enkeltstående undersjøiske tunneler.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Bestemmelsen det refereres til i spørsmålet, som det fremgår i begrunnelsen, er § 14 i brann- og eksplosjonsvernloven. Denne paragraf inneholder to ledd som gir myndighet til kommunen og til sentral brannvernmyndighet om å kunne gi pålegg om henholdsvis ytterligere sikringstiltak og beredskap i blant annet tunneler.
Første ledd gir kommunen myndighet til å pålegge nødvendige sikringstiltak, altså forebyggende tiltak. Myndigheten er begrenset til enkeltobjekter.
Brannsikkerhet i objekter som bygninger og tunneler skal være basert på risiko. Sikkerhetstiltakene er gjennomgående basert på ytelseskrav satt i annet regelverk, som for eksempel plan- og bygningsloven eller vegloven. Der kommunen ikke aksepterer eierens dokumentasjon av at sikkerheten er ivaretatt, altså at de forebyggende tiltakene ikke er tilfredsstillende, kan kommunen pålegge spesifikke forebyggende tiltak.
Annet ledd gir sentral tilsynsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), myndighet til å pålegge beredskapstiltak når et objekt utgjør en ekstraordinær risiko i kommunen. Også denne bestemmelsen kan kun benyttes i forhold til enkeltrisiko, som eksempelvis en tunnel. Bestemmelsen er gitt for å kunne pålegge en eier av en ekstraordinær risiko å oppgradere beredskapen i små kommuner med ellers enkle risikoforhold.
Et stort antall tunneler, hvor ingen enkelttunnel utgjør en ekstraordinær risiko, gir ikke grunnlag for pålegg etter § 14, annet ledd i brann- og eksplosjonsvernloven.